Helsevikarbyråbransjen – en evig bonanza?

november 14, 2016 bjoernar No comments exist

Helsevikarbyråbransjen - en evig bonanza?

- bransje med superprofitt, men som regelmessig svertes av aktører som bedriver sosial dumping

 

1. Varig bonanza for bemanningsforetakene?
2. Arbeidskraftutleie i Norge – historien fra forbud til lovbestemt adgang
3. Sentrale begreper
4. De største aktørene i det norske vikarbyråmarkedet
5. Forbud mot betaling fra arbeidssøkere for formidlingstjenesten
6. Krav til virksomheter som leier ut arbeidstakere
7. Innleie av utenlandske helsevikarer - spesielle verneregler gjelder
8. Pliktig registrering i Arbeidstilsynets register
9. Krav til helseforetak som ønsker innleie fra bemanningsforetak
10. Arbeidsgiveransvaret - hvem har ansvaret for hva?
11. Likebehandlingsprinsippet - virker kun én vei
12. Fra HINAS til Sykehusinnkjøp HF
13. Helseforetakenes innkjøp av helsevikartjenester
14. Sosial dumping - en dokumentert praksis hos flere vikarbyråaktører
15. Den nye Anskaffelsesloven med forskrifter
 

1. Varig bonanza for bemanningsforetakene?

Vi kommer fra en situasjon hvor det frem til 1.6.2000 var et lovforbud mot å drive utleie av arbeidskraft i Norge. I manges øyne er det på grensen til det uanstendige å tjene gode penger på hver eneste arbeidstime andre nedlegger på en arbeidsplass. Selv etter at bemanningsforetakene har dekket alle sine kostnader knyttet til rekruttering, avlønning av sine tilknyttede ansatte, og faste og variable kostnader, er marginene i bransje så høye at en rekke av bemanningsforetakene sitter igjen med en skyhøy profitt - superprofitt. Helseforetakene blir fakturert for et meget betydelig påslag på den lønnen bemanningsforetakene gir helsepersonellet, gjerne 40-100 %.

 

Ordningen med helsevikarbyråer har innebygget noen uheldige mekanismer som anvendt i et offentlig helsevesen gjør at den økonomiske tyngdekraften - de økonomiske incentivene - virker slik at tjenestene kan bli stadig dyrere å bære for det offentlige. Så lenge helsepersonell som leies ut som helsevikarer tjener bedre enn de som er fast ansatt, motvirker dette helseforetakenes ønske om at helsepersonellet i stedet søker fast ansettelse. Helsevikarbyråenes tilbud fremstår som fornuftig der hvor den avlaster aktivitetstopper, permisjoner, uventet sykdom, og der den bidrar til rekruttering av utenlandsk helsepersonell som ellers ikke ville tatt jobb i Norge. Det er imidlertid et spørsmål om utviklingen i bransjen har gått for langt. Men det er lite norske myndigheter kan gjøre når EUs Vikarbyrådirektiv gjelder i Norge.

 

Helseforetak benytter i vid utstrekning innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak, for å dekke bemanningsbehovet ved sykdom, feriefravær, permisjoner og midlertidig underbemanning. Dette har vært, og er, en gullgruve for private bemanningsforetak. Ved å tilby gode betingelser til sine ansatte, har bemanningsforetakene klart å kapre en stor gruppe arbeidstakere hvor mange ellers ville vært fast ansatt i helseforetakene. Likebehandlingsprinsippet i Vikarbyrådirektivet har intet forbud mot at ansatte i bemanningsforetak får noe høyere lønn enn om de hadde vært fast ansatte direkte i helseforetaket. Som følge av at de største bemanningsbyråene sitter på en så omfattende pool av ansatte de kan trekke på, gjerne fra flere nordiske land, står de i praksis sterkt når et helseforetak akutt trenger å bemanne opp for eksempel en underbemannet avdeling over en periode.

 

Det er et betydelig antall ansatte som omfattes av reglene om arbeidskraftinnleie. I henhold til SSBs Arbeidskraftundersøkelse pr 3. kvartal 2016 er antall midlertidig ansatte i aldersgruppen 15-74 år innen "Helse- og sosialtjenester" på 69 000 personer, mot 59 000 som årsgjennomsnittet for 2014. Selv om en betydelig del av dette antallet er direkte ansatt i virksomheter, utgjør arbeidskraftinnleie også en stor andel. Det er klart at helseforetakenes totale omfang av arbeidskraftinnleie i 2017 vil utgjøre anslagsvis NOK 1,5 milliarder kroner.

 

Arbeidskraftinnleie har hatt en positiv effekt på rekrutteringen og bemanningen i den norske helse- og omsorgstjenesten. En betydelig del av bemanningen har kommet fra andre land, og bidratt til å dekke det underskuddet vi har hatt i Norge innen flere helseprofesjoner. Det er også flere utfordringer med bruk av arbeidskraftinnleie. Dette kan typisk være språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer og pasienter, mangelfull opplæring av de innleide vikarene i lovgivning, rutiner og retningslinjer, manglende faglige kvalifikasjoner, problemer som følge av kulturforskjeller mellom behandlere og pasienter, og manglende kontinuitet og oppfølging overfor pasienten.

 

Honoraret bemanningsforetakene fakturerer sykehusene er gjerne dobbelt så stort som sykehuset ville betalt for egen ansettelse av det samme personellet.

 

En annen utfordring er at regelverket er komplekst for helsepersonellforetak å holde styr på, med økonomiske konsekvenser som kan bli tunge å bære hvis man trår feil. Eksempler på dette kan være krav om fast ansettelse fra innleide arbeidstakere, solidaransvar som innebærer betaling av dobbelt honorar hvis solidaransvaret utløses, samt erstatningsansvar og gebyrer, bøter/ forelegg.

 

Denne artikkelen gir en innføring i hovedreglene som gjelder for slik arbeidskraftinnleie, og en oversikt over de største aktørene på markedet.

 

2. Arbeidskraftutleie i Norge – historien fra forbud til lovbestemt adgang

Frem til 1.7.2000 var det et generelt forbud i norsk rett mot utleie av arbeidskraft. Forbudet omfattet også utleie av helsepersonell. Årsaken til forbudet var at man hadde erfart at arbeidskraftutleie medførte at fast ansatte sluttet i virksomheten, og at virksomhetene måtte leie inn igjen de samme personene til en høyere pris. Dette er beskrevet i NOU 1998:15 - Arbeidsformidling og arbeidsleie.

 

Vikarbyråene som drev med utleie innen kontoryrkene hadde unntak fra det generelle forbudet, jf Forskrift om unntak fra forbudet mot utleie av arbeidskraft av 11.3.1983 nr 643 § 1 annet ledd, gitt med hjemmel i daværende sysselsettingsloven 1947 § 27. Produksjonsbedrifter hadde adgang til å leie ut sine ansatte etter søknad om dispensasjon for enkeltoppdrag, eller for en lengre periode.

 

Gjennom en lovendring i den gamle arbeidsmiljøloven 1977 fra 1.7.2000 ble det imidlertid tillatt å leie ut arbeidskraft, herunder helsepersonell. Da kom det bestemmelser i arbeidsmiljøloven 1977 § 55 K, jf § 58 A som uttrykkelig tillot dette. Endringen kom som en følge av blant annet norske tilpasninger til et felles europeisk arbeidsmarked.

 

3. Sentrale begreper

Den lovsatte betegnelsen på disse virksomhetene som har til formål å drive utleie av arbeidskraft er bemanningsforetak. Andre populærbetegnelser på denne virksomheten er helsevikarbyråer, bemanningsbyråer, formidlingsbyråer, utleiebyråer og vikarbyråer.

 

Bemanningsforetak skal organiseres som et AS (aksjeselskap) eller et ASA (allmennaksjeselskap), se Bemanningsforetaksforskriften § 2. Alternativt skal et bemanningsforetak stille sikkerhet tilsvarende minstekravet til sikkerhet for aksjekapital for et AS eller et ASA. Når dette skrives utgjør minstekravet for et AS kr 30 000, se aksjeloven § 3-1 (1).

 

Definisjonen av de to viktige begrepene privat arbeidsformidling og utleie av arbeidstakere fremgår av arbeidsmarkedsloven § 25 første og annet ledd (min utheving):

 • § 25.Definisjoner og virkeområde
 •   Med privat arbeidsformidling menes all aktiv kobling mellom arbeidssøker og arbeidsgiver som utføres av andre enn Arbeids- og velferdsetaten i den hensikt å etablere et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold.
 •   Med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse.
 •   Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hva som menes med privat arbeidsformidling og utleie av arbeidstakere.
 •   Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder virksomhet som drives i Norge.

4. De største aktørene i det norske vikarbyråmarkedet

I denne tabellen finner du en oversikt over de største aktørene i det norske markedet, med angivelse av tilgjengelig informasjon om dem.

Vikarbyråmarkedet for helsepersonell

Aktørene i det norske markedet
(Alle kolonner er søk- og sorterbare. For søk på to kolonner samtidig - trykk på tabelloverskriften
i første kolonne du vil sortere, og hold 'Shift' nede og trykk på tabelloverskriften i den andre kolonnen)

Søk på all informasjon i tabellen ved å benytte søkekolonnen til høyre over kolonnene
(klikk på for mer informasjon om hvert foretak)
NrSelskapAntall ansatteOmsetn. MNOK 2015Res. MNOK 2015StiftetAvtale HINASReg.
Arb.tils.
Hoved-kontorStyrelederDaglig leder/ kontaktpersonAksjekapitalOrganisasjonsnrDatterselskaperRegistrertMVA-registrertNACE-bransjeNettsideEier - konserntilknytningKommentar
1Manpower AS7 7321 966,507,8019.01.1965JaJaOsloMaalfrid Brath (født 1965)Maalfrid Brath (født 1965)6 000 000920 968 201Ja
Manpower Staffing Services AS,
Manpower Framnæs Installasjon AS,
Experis AS,
Manpowergroup Solutions AS
19.02.1995Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttps://www.manpower.no/nor/fagomrader/helse/100 % eid av Manpowergroup AS.Norges største vikarbyrå. Tilbyr arbeidskraftutleie innenfor de fleste bransjer, herunder helsepersonell. Registrert med 23 geografiske avdelinger fordelt rundt i landet.
Fusjonerte med Quality People AS den 9.9.2010.
Fusjonerte med Bankpower AS den 5.5.2006.
2Personalhuset Staffing Group AS1 288554,5429,0020.11.2000JaJaOsloCarl-Fredrik Bjor (født 1974)Carl-Fredrik Bjor (født 1974)1 410 000982 742 765Ja
Agito Healthpartner AS,
Agito Nordic AB,
Personalhuset Agito Healthcare AS,
Personalhuset Agito Healthcare AB,
Personalhuset Staffing Group A/S
18.12.2000Ja78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft
78.200 Utleie av arbeidskraft
http://www.personalhuset.no100 % eid av Personalhuset ASEgen avdeling for Health Care.
Fusjonerte med Agito Nordic AS 23.12.2014.
Endret navn fra ISS Personalhuset AS 13.12.2013.
Daværende ISS Personalhuset fusjonerte med Human Resource Center AS og ISS Personalhuset Bemanning AS den 10.09.2010.
Daværende ISS Personalhuset AS fusjonerte med Rådgiverne Rekruttering og Utvikling AS, Bemex AS, Bemanningsservice AS og Personell 24 AS den 31.5.2007.
Endret navn fra Personalhuset AS til ISS Personalhuset AS den 19.7.2006.
Daværende Personalhuset AS fusjonerte med Westaff AS 18.4.2006.
Endret navn fra Hanisch & Partners AS til Personalhuset AS.
3Centric Care AS1 215115,99-1,0219.06.2001JaJaOsloPer Christian Johansen (født 1961)Per Christian Johansen (født 1961)150 000883 499 182Nei18.07.2001Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://centric-kampanje.no/100 % eid av Centric Nordic ASHet Xtra Personell Care AS frem til 26.10.2013.
Het Xtra Personell Sykepleietjeneste AS frem til 26.4.2008.
Het Norsk Sykepleietjeneste AS frem til 5.10.2006.
4Kelly Services Norge AS1 171316,68-1,0819.12.1985JaJaOsloStig Lauvsland (født 1961)Thomas Schenk (født 1967)5 340 000937 596 847Ja
Kelly Services Management AS
12.03.1995Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.kellyservices.no100 % eid av Kelly Services Management S.a.r.lAvtale med HINAS om innleie av merkantilt personell.
Fusjonerte med Personalbyrået AS og Kelly Bemanningsentreprise AS 25.7.2003.
5Dedicare AS1 027151,202,5001.10.2000JaJaStjørdalStig Olov Kenneth Engcrantz (født 1968)Petter Nyhagen (født 1975)280 071982 529 786Nei06.11.2000Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.dedicare.no100 % eid av det svenske Dedicare AB.Konsernet driver også utleie av pedagogisk personale. Driver også tilsvarende virksomhet i Finland.
Fisjonerte ut Dedicare Assistanse AS 10.12.2014.
Selskapet endret navn til Human Care Assistanse AS fra 25.4.2016.
Endret navn fra daværende Active Nurse AS til nåværende Dedicare AS 11.4.2007.
6Vacant Helse AS885117,680,2826.02.2010JaJaOsloJan Olav Brøndbo (født 1967)Kent Inge Eldevik-Olsen (født 1972)3 100 000995 439 913Nei24.04.2010Nei86.909 Andre helsetjenesterhttp://vacant.no100 % eid av Vacant Holding ASSpesialisert på bemanningstjenester til kommunale virksomheter.
Endret navn fra Vacant-Helse AS til Vacant Helse AS 22.3.2014.
Fusjonerte med Vacant Helse AS 4.2.2014.
7Studentconsulting Norge AS636137,816,5513.12.2006JaNeiOsloTord Johan Tobias Lindfors (født 1978)Tord Johan Tobias Lindfors (født 1978)200 000990 659 788Nei18.12.2006Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttps://www.studentconsulting.com/no100 % eid av Studentconsulting Sweden AbAvtale med HINAS om innleie av merkantilt personell.
Endret navn fra Student Consulting Norge AS til Studentconsulting Norge AS 4.6.2008.
Endret navn fra Alfanor 114 AS til Student Consulting Norge AS 30.6.2007
8Ambio Helse AS516106,414,5501.11.2008JaJaOsloRune Nils Handal (født 1947)Kristian Monsen Aune (født 1979)1 000 000993 278 467Ja
Kommunehelsetjenesten AS,
Helserekruttering AS,
Ambio Helse AB
11.11.2008Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.ambio-helse.no/40 % eid av Ambio AS.
19 % eid av Rune Nils Handal.
10,25 % eid av Kristian Monsen Aune.
7,25 % eid av Ambio Helse AS.
/ % eid av Kristian Meijndert Brovold.
5,13 % eid av Johan Christian Tønnesen.
5,12 % eid av Camilla Tønnesen.
3,25 % eid av Kristin Lindberg.
1 % eid av Øyvind Espelund.
1 % eid av Henrik Jahr.
1 % eid av Andreas Hansen.
9Orange Helse AS457211,537,3601.06.2007NeiJaBergenNils Kristian Paulsen (født 1967)Nils Kristian Paulsen (født 1967)250 000991 394 885Nei20.06.2007Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.orangehelse.no/100 % eid av Orange Group ASEid og styrt av eiendomsmagnat Nils Kristian Paulsen fra Bergen, gjennom 50 % eierskap i morselskapet Desmet Invest AS, som eier 100 % av aksjene i Orange Group AS, som eier Orange Helse AS. Paulsen sitter som daglig leder og styreleder i alle disse selskapene. Nevnte Paulsen er også registrert som norsk representant i NUF'et UAB Scandinavian Language School som ble etablert 12.5.2015. Dette er selskapet som driver språkopplæring av Orange Helse AS' utenlandske ansatte, og som er omtalt i rapporten fra Deloitte for Bergen kommune. Selskapet har i november 2016 fått en meget kritisk rapport fra Bergen kommune i forbindelse med deres arbeidskraftutleie.
10Adecco Helse AS43164,68-3,3817.01.2005JaJaOsloTorben Sneve (født 1968)Per-Ivar Stokkmo (født 1963)100 000987 794 828Nei27.01.2005Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.adecco.no/nb-no/oppdragsgiver/bemanning-personell-helse/100 % eid av Adecco Norge ASSpesialisert på sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og helsesekretærer.
11Konstali Helsenor AS413187,085,4102.10.2007NeiJaOsloDag Olav Tangen (født 1949)Svein Konstali (født 1957)100 000991 801 197Nei08.10.2007Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.helsenor.no100 % eid av Sbk ASHINAS hevet rammeavtalen med selskapet 8.12.2014. Selskaept ble videre ikke prekvalifisert i ny konkurranse om vikartjenester for sykepleiere. Selskapet klaget på avvisning av prekvalifisering til denne konkurransen, men klagen ble ikke tatt til følge.
Endret navn fra Konstali Helse AS til Konstali Helsenor AS 27.12.2007.
Daværende Konstali Helse AS fusjonert med Konstali Helsenor AS 15.10.2007.
12Smart Bemanning AS32934,11- 0,3102.01.2009JaJaBergenCathrine Elisabeth Smith (født 1968)Katharine Gude Aspvik (født 1969)100 000993 577 839Nei11.02.2009Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.smartbemanning.no/index.php100 % eid av Smart Bemanning Holding ASSpesialisert på sykepleiere i Rogaland og Hordaland.
Endret navn fra Bergen Helsevikar AS til Smart Bemanning AS 14.1.2013.
13Lenas HelsePersonell AS22935,933,5017.12.1998JaJaOsloLena Maria Owrum Vonka (født 1974) Lena Maria Owrum Vonka (født 1974) 100 000980 474 941Ja
Cefalon AS
11.02.1999Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://lenas.no/50 % eid av Lena Maria Owrum Vonka.
50 % eid av Paal Guttorm Vonka.
Spesialisert og størst på utleie av helsesekretærer i Østlandsområdet. Også spesialisert på ekstern skriving.
Endret navn fra Lenas Sekretærbyrå AS til Lenas Helsepersonell AS 31.7.2000.
14Helsebemanning AS21699,461,3426.11.2010JaJaLillehammerThor Egil Gruer (født 1946)Tor Sagbakken (født 1954)210 000996 368 807Ja
Helsebemanning Norge AS,
Helsebemanning Danmark Aps,
Helsebemanning Sverige AB
04.01.2011Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.helsebemanning.no/34,19 % eid av Thom-Erik Gruer.
30,48 % eid av Svein Larsen
15 % eid av Irene Bekken.
11 % eid av Thor Egil Gruer.
5 % eid av Brede Gruer.
3 % eid av Anders Halvarasson
0,95 % eid av Marinanne Bjølverud.
0,38 % eid av andre aksjonærer.
Endret navn fra Helse Bemanning AS til Helsebemanning AS fra 6.8.2013.
15Privat Omsorg Nord AS20935,953,0005.12.2007NeiJaTromsøSidsel Helene Meyer (født 1958)Trude Irene Wester (født 1959)100 000992 189 924Nei22.01.2008Ja88.101 Hjemmehjelphttp://privat-omsorg.no100 % eid av Privat Omsorg Nord Holding AS.Spesialisert i 10 nord-norske kommuner.
Endret navn fra Tromsø Private Omsorgstjeneste AS til Privat Omsorg Nord AS 16.6.2014.
Fusjonerte inn Altmuligmainn AS 29.9.2012.
16Backup Personell AS18946,651,2015.06.1997NeiJaOsloOle-Petter Horgen (født 1960)Ole-Petter Horgen (født 1960)100 000978 642 578Nei23.06.1997Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.backup-personell.no/backup-helsepersonell80 % eid av Backup Norge AS.
20 % eid av Reidun Elisabeth Horgen.
Endret navn fra Vikarhuset AS til Backup Personell AS 10.10.2001.
Hadde tidligere rammeavtale med HINAS.
17Valmon Helsevikar AS13053,941,4025.10.2010NeiJaKirkenesStåle Spjøtvold (født 1972)Tommy Andre Iversen (født 1970)100 000996 181 111Nei26.11.2010Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://valmonhelsevikar.no43 % eid av Thomas Martin Wiggen.
43 % eid av Tommy Andre Iversen.
12 % eid av Stian Eggen.
2 % eid av Aleksander Erbe.
Hadde tidligere rammeavtale med HINAS.
Avslørt med tvilsomme kontrakter som tydet på sosial dumping i denne artikkelen fra NRK i 2011.
18Dedicare Doctor AS11126,042,1612.02.2001NeiJaStjørdalStig Olov Kenneth Engcrantz (født 1968)Petter Nyhagen (født 1975)905 000983 077 196Nei14.03.2001Nei78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskrafthttp://www.dedicare.no/doctor/kontakter/avdelning/doctor/100 % eid av det svenske Dedicare AB.Endret navn fra Poolia Norge AS til Dedicare Doctor AS 2.4.2008.
Har avdelinger i Stjørdal og Hammerfest. Konsernet driver også utleie av pedagogisk personale. Driver også tilsvarende virksomhet i Finland.
19Accurate Care AS7825,36-3,0615.02.2008JaJaVerranKjell Magnar Haugan (f ødt 1959)Bjørn Rygg (født 1959)300 000892 480 702Nei31.03.2008Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://acare.no/100 % eid av Beitstadfjorden ASEndret navn fra Fostec Ressurs AS til Accurate Care AS 11.8.2010.
20Legepartner AS6416,540,5604.06.2014NeiJaOsloThor Bendik Weider (født 1962)Thor Bendik Weider (født 1962)850 000913 766 067Nei17.06.2014Nei78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskrafthttp://legepartner.no/leie_helsepersonell/55,29 % eid av Marikove Industrier AS
35,88 % eid av Dag Rune Evensen
8,82 % eid av Ann-Sofie Wolff
Spesialisert på leger, sykepleier og helsesekretærer
21Gammel Nok AS523,88-0,9902.10.2012NeiJaAskerTruls Nordby Johansen (født 1971)Anne-Katrine Rognstad Udjus (født 1954)30 000999 254 195Nei11.12.2012Ja78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskrafthttp://www.gammelnok.no/index.html#hjem95 % eid av Gammel Nok Holding AS.
5 % eid av Mira Invest AS.
Spesialisert på innleie av seniorer som arbeidskraft.
22Jobzone AS3527,7436,1114.04.1999NeiNeiOsloThor Ørbeck-Nilssen (født 1958)Tom Rune Graarud (født 1959)148 916980 714 535Ja
Jobzone Norge AS,
Podium AS,
Hr Huset AS,
Jobzone Sverige AB,
Insider Renhold & Miljø AS
30.04.1999Ja70.100 Hovedkontortjenesterhttps://jobzone.no/31,45 % eid av Uchi Invest AS.
31,45 % eid av Gsgd Invest AS.
9,12 % eid av Graja Invest AS.
7,64 % eid av Jobzone AS.
6,22 % eid av Villa Petersborg AS.
2,76 % eid av Bulken Invest AS.
1,63 % eid av Hoel Marketing AS.
1,16 % eid av P Lødøen AS.
1,16 % eid av Al Consulting AS.
1,15 % eid av Zarepta Invest AS.
1 % eid av Kams Invest AS.
1 % eid av Heggen AS.
1 % eid av Andreas Thorkildsen.
3,25 % eid av Øvrige aksjonærer.
23Prooffice Care AS31163,1812,5101.10.1998JaJaOsloHenrik Højsgaard (født 1965)Lars Edgar Jacobsen (født 1978)100 000980 429 059Nei01.03.1999Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttps://www.randstad.no/kunde/fagomrader/helse--og-sykepleie/100 % eid av Proffice Vård AbFusjonert med Legevisitten Bemanning AS 12.5.2011.
Endret navn fra Medifact AS til Prooffice Care AS 10.1.2011.
Endret navn fra Medifact Production AS til Medifact AS 11.9.2000.
Byttet navn til Randstad høsten 2016., men ennå ikke registrert i Foretaksregisteret.
24Nurse Partner Norge AS3032,771,0625.07.2002JaJaOsloIngrid Jenny Margareta Nordlund (født 1968)Anna Elisabeth Möller (født 1965) (kontaktperson)2 950 000984 730 829Nei17.08.2002Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.nursepartner.no/100 % eid av Nurseparner Scandinavia AbFusjonert med Nurse Partner Norge Spesialpersonell AS 9.8.2013
25Finansrekruttering AS237,170,7224.03.2004JaNeiOsloJan Kaare Dynestøl (født 1968)Jan Kaare Dynestøl (født 1968)100 000986 736 328Nei03.04.2004Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.finansrekruttering.no/100 % eid av Jan Kaare DynestølEndret navn fra Klar Bemanning AS til Finansrekruttering AS 4.5.2012.
Avtale med HINAS om innleie av merkantilt personell.
26Trondheim Private Omsorgstjeneste AS183,230,0313.11.2007NeiNeiTrondheimBjørg Sivertsen (født 1955)Grethe Enlid (født 1971)100 000992 054 603Nei12.12.2007Nei86.909 Andre helsetjenesterhttp://www.trondheimomsorg.no100 % eid av Grethe Enlid (født 1971)Spesialisert på sykepleiere, fagarbeidere og pleiemedhjelpere.
27Hamilton Care AS90030.06.2014JaJaOsloKjetil Fochsen Ellestad (født 1971)Karl Thomas Mikael Paul (født 1968)30 000913 901 134Nei16.07.2014Nei86.909 Andre helsetjenesterhttp://www.hamiltoncare.no100 % eid av Amesto Top Temp AS
28Narco Polo AS534,293,1917.03.1991JaJaKirkenesAnnika Mari Katrin Högström (født 1958)Paul Petter Antti (født 1966)100 000961 410 258Nei20.02.1995Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://narcopolo.no/100 % eid av Läkarjouren AbTo ganger varslet tvangsoppløst på grunn av ikke levert regnskap.
29People4You Holding AS47,393,1631.07.2010JaJaOsloArnstein Gunnestad Endresen (født 1953)Per Egil Aas (født 1962)3 209 000995 824 965Ja

People4you AS,
People4you Bemanning Bergen AS,
People4you It Bemanning AS,
Grata Bygg & Anlegg AS,
People4you Management AS,
People4you Oslo Holding AS,
People4you Bemanning Vest AS
18.08.2010Ja82.110 Kombinerte kontortjenesterhttps://www.people4you.no90,1 % eid av Bjørns Invest AS.
4.95 % eid av Wingbyh Invest AS.
4,95 % eid av Peta AS.
Fusjonert med Grata Bygg og Anlegg AS 20.9.2016.
Avtale med HINAS om innleie av merkantilt personell.
30Partner1 Bemanning AS10,801,2917.08.2005NeiNeiDrammenRune Johansen (født 1968)Bente Løstegård (født 1958)140 000988 682 004Ja
Partner1 Bemanning Drammen AS,
Partner1 Bemanning Asker og Bærum AS
22.09.2005Ja78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.partner1.no/50 % eid av Partner1 Norge AS.
25 % eid av Easy Learner AS.
25 % eid av Bente Løstegård.
Fusjonert med Partner1 Bemanning Asker AS, Partner1 Bemanning Oslo AS og Partner1 Bemanning Kongsberg AS den 19.12.2015.
31Exsim Consultants AS02,10027.12.2001NeiNeiSandnesBjørn Helge Hjertager (født 1947)Bjørn Helge Hjertager (født 1947)225 000984 270 135Nei06.03.2002Nei71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhethttp://www.exsim-consultants.com/100 % eid av Bjørn Helge Hjertager
32Helsearbeiderne AS00001.03.2016NeiJaMalvikMagnus Halvorsen (født 1985)Ingeborg Sørensen (født 1987)30 000916 914 822Nei21.03.2016Nei78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskrafthttp://www.helsearbeiderne.no100 % eid av HAE ASStartet opp i mars 2016.
33Helsevikar Norge AS00001.02.2016NeiJaBergenMagnus Nordstrand Myntevik (født 1976)Rudi Myntevik (født 1980)30 000916 788 630Nei23.02.2016Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.helsevikarnorge.no/33,33 % eid av Rudi Myntevik.
33,33 % eid av Magnus Nordstrand Myntevik.
33,33 % eid av Conrad Myntevik.
Startet opp i februar 2016.
34Bell Communication AS217,30-0,6522.10.1990NeiNeiBergenGøran Karlsson (født 1966)Gøran Karlsson (født 1966)100 423959 336 687Ja
Sellmore Customer Relations AS
12.03.1995Ja82.201 Telefonvakttjenesterhttp://www.bellcom.no66,13 % eid av Gøran Karlsson.
33,87 % eid av Marius Silseth.
Tjeneste drevet av Bell Communication AS. Spesialisert på call-senterløsninger i from av helsesekretærtjenester via internett (ekstern kundeservice, timebooking via telefon og data til helseforetak i hele Norge). De leier ikke ut noe helsepersonell som et bemanningsforetak, men selger en telefonsvar-/databehandlingstjeneste som de selv bemanner med helsesekretærer. Opererer på nettet under varemerkene TeleMedic og Telefonsekretæren.
35Inkludi ASUkjent0001.09.2016NeiNeiLørenskogRaja Shazad Amin (født 1979)Ingen daglig leder30 000917 730 512Nei19.09.2016Nei63.120 Drift av web-portalerhttp://inkludi.no/100 % eid av Raja Holding AS.Spesialisert på arbeidssøkere med innvandrer og minoritetsbakgrunn.
36Nordic Medicare Group NUFUkjentUkjentUkjent00.00.0000NeiJaDanmark, Rungsted kystI/AToralv Follestad (født 1975)I/A912 819 337Nei05.12.2013Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.nordicmedicare.eu/100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Nordic Medicare Group A/SIkke publisert tall i Norge. Driver med utgangspunkt i Danmark.
37Transmedica NUF3UkjentUkjent00.00.0000JaJaDanmark, KøbenhavnI/AKarsten Svendsen (født 1950)I/A875 364 642Nei15.11.1996Nei82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet stedhttp://www.transmedica.dk100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Nordic Transmedica A/S
38Uni-Care NUFUkjentUkjentUkjent00.00.0000JaJaDanmark, AarhusI/AAnne Karin Nissen (født 1965)I/A992 358 459Nei06.03.2008Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.uni-care.dk/100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet UNI-Care ApPS
39ActivCare NUF3UkjentUkjent00.00.0000JaJaDanmark, ValbyI/ATorben Lützhøft Evald (født 1959)I/A976 928 881Nei22.11.1996Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttps://www.activcare.dk/main.aspx100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Activcare A/S
40PowerCare NUF1 222UkjentUkjent00.00.0000JaJaDanmark, VibyI/AJesper Thoft Wium (født 1978)I/A983 582 788Nei08.08.2001Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.powercare.dk/da100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Powercare A/S
41Dedicare NUFUkjentUkjentUkjent00.00.0000JaJaSverige, StockholmI/ALina Maria Lindblom (født 1985)I/A894 036 532Nei07.05.2009Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://www.dedicare.se/100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Dedicare AB
42Medicotrust NUFUkjentUkjentUkjent00.00.0000JaJaDanmark, KoldingI/AOtto Lyck (født 1959)I/A886 841 302Nei12.05.2004Nei78.200 Utleie av arbeidskrafthttp://medicotrust.com/100 % eid norsk avdeling av det danske selskapet Medicotrust A/S

Tabellen viser gjennomgående meget høy lønnsomhet for denne type virksomhet. Den årlige omsetningen av helsevikarbyråtjenester fra helseforetakene underlagt de regionale helseforetakene (RHF) utgjør anslagsvis NOK 1,5 milliarder kroner.

 

5. Forbud mot betaling fra arbeidssøkere for formidlingstjenesten

Det er et forbud i arbeidsmarkedsloven § 26 første ledd mot at virksomhet som driver privat arbeidsformidling krever betaling av arbeidssøkeren for formidlingstjenesten.

 

I medhold av en unntaksforskrift av 12.8.2005 nr 893 til arbeidsmarkedslovens § 26 første ledd, er virksomhet som formidler au-pair unntatt fra dette forbudet.

 

6. Krav til virksomheter som leier ut arbeidstakere

Virksomhet som går ut på utleie av arbeidstakere er regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester av 10.12.2004 nr 76 (arbeidsmarkedsloven). Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet.

 

Arbeidsmarkedslovens kapittel 8 har regler om privat arbeidsformidling og utleie av arbeidstakere. Lovens § 27 har bestemmelser som alle bemanningsforetak plikter å følge:

 • § 27. Utleie av arbeidstakere
 • Virksomheter som leier ut arbeidstakere må oppfylle følgende betingelser:
 •   1. Virksomhet som har leiet ut en arbeidstaker, kan ikke begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avsluttet.
 •   2. Virksomheten kan ikke leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne.
 •   3. Virksomheten kan ikke kreve betaling av arbeidstakeren for utleietjenester.
 •   Departementet kan i forskrift fastsette nærmere vilkår for melding, rapportering, tilsyn, organisering og drift av utleievirksomheten. Departementet kan i forskrift fastsette vilkår for innleie av arbeidstaker fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie.
 •   Departementet kan i forskrift fastsette særlige regler for virksomheter som driver utleie av sjøfolk.

7. Innleie av utenlandske helsevikarer - spesielle verneregler gjelder

Arbeidsmiljøloven § 1-7 nr 1 har særskilte bestemmelser om såkalte utsendte arbeidstakere, det vil si arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. Bestemmelsen lyder:

 • § 1-7. Utsendt arbeidstaker
 • (1) Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til.
 • (2) Utsending av arbeidstaker anses å foreligge når en utenlandsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting:
 •   a) etter avtale med en mottaker av tjenesteytelser i Norge, sender en arbeidstaker til Norge for egen regning og risiko og under egen ledelse, eller
 •   b) sender en arbeidstaker til et forretningssted eller virksomhet i Norge som inngår i konsernet, eller
 •   c) i egenskap av å være vikarbyrå eller annen virksomhet som stiller arbeidstakere til rådighet, sender arbeidstakere til en virksomhet i Norge.
 • (3) Utsending av arbeidstaker anses også å foreligge når en norsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting sender en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området.
 • (4) Kongen kan gi forskrift om hvilke bestemmelser i loven som skal gjelde for utsendte arbeidstakere.

Denne bestemmelsen vil omfatte for eksempel arbeidstakere ansatt i utenlandske helsevikarbyråer/ bemanningsforetak som gjennom drift i Norge benytter utenlandske helsevikarer i norsk virksomhet. Bestemmelsen er et resultat av innføringen i norsk rett av det såkalte Utsendingsdirektivet (Direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere innenfor rammen av tjenesteytelser). Dette direktivet skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre EU/EØS-land har lønns- og arbeidsvilkår som svarer til minimumsvilkårene i det landet arbeidet utføres. Norge er pålagt å sikre at utsendte arbeidstakere omfattes av vertslandets lovgivning om bl.a. minstelønn, arbeidsmiljø, arbeids- og hviletid og betalt ferie. Her i landet er utsendingsdirektivet gjennomført gjennom Forskrift om utsendte arbeidstakere med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 1-7 (4).

 

Det har vist seg å være flere utfordringer ved å få en effektiv etterlevelse av Utsendingsdirektivet, og EU-kommisjonen fremmet derfor i 2012 det såkalte Håndhevingsdirektivet (Direktiv 2014/67/EU om håndhevingen av Direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere innenfor rammen av tjenesteytelser, og om endring av Forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom Indre marked Informasjonssystem (IMI-forordningen)). Håndhevingsdirektivet ble vedtatt i EU 15.5.2014, og er i disse dager i ferd med å implementeres i norsk rett. Håndhevingsdirektivets formål er å sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre EØS-land får den beskyttelsen de har krav på i henhold til Utsendingsdirektivet. Ønsket med Håndhevingsdirektivet er å "balansere statenes behov for å ha effektive kontrolltiltak og mekanismer som hindrer at utsendte arbeidstakere utsettes for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, mot utsendingsvirksomhetens behov for forutsigbarhet og klarhet med hensyn til hvilke regler som gjelder når de yter tjenester på tvers av landegrensene.", slik de uttrykkes i Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotatet av 13.1.2016: Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett. Implementering av Håndhevingsdirektivet medfører endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet i § 1-7 og en ny bestemmelse i § 18-6 (1), samt vesentlige tilføyelser i Utsendingsforskriften gjennom innføring av nye §§ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 og 14 og endringer i andre bestemmelser.

 

I en rapport av november 2016 utført på oppdrag fra Bergen kommune, har vikarbyråforetaket Orange Helse AS fått omfattende kritikk for brudd på norsk lovgivning knyttet til utsendte arbeidstakere. Bergen kommunes byråd besluttet i mai 2016 å avslutte sitt tidligere samarbeid med Orange Helse AS om innkjøp av tjenester innen hjemmesykepleie.

 

Bergen kommunes reaksjon kom etter at HINAS HF med virkning fra utløpet av april 2016 i brev 30.3.2016 sa opp rammeavtalen de hadde inngått på vegne av tre regionale helseforetak med Orange Helse AS. Årsaken var at interkontroller og en hadde avdekket flere alvorlige brudd på avtalen, blant annet lønnsbetingelser og arbeids- og hviletid. Den 11.4.2016 sa også Oslo kommune opp sin avtale med Orange Helse AS. Orange Helse AS hadde hentet mange av helsevikarene fra de baltiske land, via Orange Helses filial i Litauen; Orange Baltic Group.

 

8. Pliktig registrering i Arbeidstilsynets register

Bemanningsforetak plikter å registrere seg i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak, se Forskrift om bemanningsforetak (Bemanningsforetaksforskriften) § 5.

 

Andre virksomheter som ikke har til formål å drive utleie av arbeidskraft, men som mer tilfeldig leier ut dette, betegnes i loven produksjonsbedrifter, og de plikter ikke å registrere sin virksomhet i registeret. Det er viktig å være klar over at alle foretak som driver med arbeidskraftutleie omfattes av definisjonen av bemanningsforetak i arbeidsmiljølovens forstand, også de som ikke tradisjonelt betegnes som vikarbyrå.

 

Produksjonsbedrifter er virksomheter som har fast ansatte arbeidstakere, og hvor arbeidskraftutleien foregår innenfor de samme fagområder som utgjør utleievirksomhetens hovedbeskjeftigelse. Det er også et krav at utleieaktiviteten i produksjonsbedriften ikke omfatter mer enn 50 % av de fast ansatte i virksomheten.

 

Plikten til å registrere bemanningsforetak i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak trådte i kraft fra 1.1.2009, samtidig som Bemanningsforetaksforskriften.

 

Utenlandske virksomheter som skal drive utleie av arbeidskraft i Norge skal også registrere navn og adresse i Norge på pliktig fast representant for virksomheten i Norge, se Bemanningsforetaksforskriften § 4.

 

Arbeidstilsynet fører et offentlig tilgjengelig register over registrerte bemanningsforetak, jf § 6. Bemanningsforetakene har plikt til å sende årlig melding til Arbeidstilsynet innen 31. januar hvert år, hvor de bekrefter at de fortsatt fyller kravene til meldeplikt, og de plikter å gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for myndighetenes kontroll med at foretaket drives i samsvar med Bemanningsforetaksforskriftens bestemmelser.

 

Man kan kontrollere om et foretak er registrert i Arbeidstilsynets register fra denne nettsiden. Når dette skrives er det bemanningsforetak i ovenstående liste over aktører som ikke har registrert seg på korrekt måte i dette registeret, med de konsekvenser dette kan få.

 

9. Krav til helseforetak som ønsker innleie fra bemanningsforetak

Det følger av Bemanningsforetaksforskriften § 10 at innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak siden 1.3.2009 kun er tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register. Helseforetak har derfor ikke anledning til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Innleie i strid med dette kan innebære at helsepersonellet kan anlegge søksmål og kreve erstatning og/ eller fast tilsetting i helseforetaket etter arbeidsmiljøloven § 14-14.

 

Det er også viktige bestemmelser om helseforetaks adgang til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven § 14-12, jf § 14-9:

 • § 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)
 • (1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e.
 • (2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.
 • (3) Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.
 • (4) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 sjette ledd tilsvarende.
 • (5) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.

Reglene i § 14-9 som det vises til lyder:

 • § 14-9. Midlertidig ansettelse
 • (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:
 •   a) når arbeidet er av midlertidig karakter,
 •   b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
 •   c) for praksisarbeid,
 •   d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,
 •   e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller
 •   f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.
 • Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.
 • (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav d.
 • (3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid.
 • (4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd, jf. første ledd bokstav d. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. Bestemmelsen i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f.
 • (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.
 • (6) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre [første] punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.
 • (7) Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser som nevnt i første punktum.

Hovedregelen etter § 14-9 (1) er altså at arbeidstakere skal ansettes fast i virksomheten, uten tidsbegrensning.

 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a) til e) at slik innleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse. Innleie er tillatt for å dekke blant annet vakante stillinger, uforutsette driftsutfordringer, sykefravær, ferieavvikling, sesongmessige variasjoner (for eksempel sommer- og feriebemanningen) og aktivitetstopper.

 

Bruken av innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak skal drøftes med de tillitsvalgte minst én gang pr år.

 

10. Arbeidsgiveransvaret - hvem har ansvaret for hva?

Helsepersonellet som leies ut av bemanningsforetaket skal være fast ansatt i utleievirksomheten. Ved utleieoppdrag har bemanningsforetaket arbeidsgiveransvaret for kandidaten. Dette innebærer at bemanningsforetaket må dekke lønn og sosiale kostnader i utleieperioden, herunder skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), sykelønn, forsikringer, mm. Bemanningsforetaket har videre ansvaret for å følge opp sine utleide medarbeidere i forhold til utføring av oppdraget, avstemming av forventninger og samarbeid med kunden. Helseforetaket (kunden) betaler kun for utført arbeid.

 

Bemanningsforetaket sørger for å rekruttere aktuelle kandidater. I den forbindelse gjennomfører de normalt intervjuer, kartlegger kompetanse, personlige egenskaper og ønsker, samt sjekker referanser.

 

Det aktuelle helsepersonellet skal ha en skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten. Helsepersonellet har det stillingsvernet som følger av arbeidsmiljøloven overfor bemanningsforetaket, og bemanningsforetaket er ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som følge av arbeidsavtalen med den som leies ut.

 

Helseforetaket har selv ansvaret for å oppfylle alle helse-, miljø- og sikkerhetskrav (HMS) overfor den de leier inn, så vel som for sine øvrige ansatte. Dette omfatter ansvar for nødvendig opplæring i virksomheten, dens rutiner og retningslinjer. Helseforetaket har også selv et ansvar for å kontrollere at den de leier inn har den nødvendige autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

 

Bemanningsforetaket har i egenskap av å være arbeidsgiver et hovedansvar for å sørge for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes. Helseforetaket har også selv en forpliktelse til å påse at arbeidet som utføres er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

 

Helsepersonell som leies ut har et arbeidsforhold i bemanningsforetaket som følger de vanlige reglene om oppsigelse.

 

11. Likebehandlingsprinsippet - virker kun én vei

Bemanningsforetaket må følge likebehandlingsprinsippet, slik at innleide arbeidstakere gis samme lønns- og ansettelsesvilkår som om vedkommende var ansatt direkte i helseforetaket, se arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Likebehandlingen skal omfatte arbeidstid, overtid, pauser og hvileperioder, ferie, fridager, lønn og utgiftsdekning, og gjelde for innleide norske arbeidstakere og utenlandske. Likebehandlingsprinsippet mellom virksomhetens egne ansatte, og innleide arbeidstakere, ble innført via det såkalte Vikarbyrådirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104/EF) fra 1.1.2013.

 

Fra 1.7.2013 ble innleier solidarisk ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring, noe som også var en konsekvens av innføringen av Vikarbyrådirektivet i norsk rett, jf arbeidsmiljøloven § 14-12 c.

 

For å sikre overholdelse av likebehandlingsprinsippet plikter helseforetaket å gi bemanningsforetaket nødvendige opplysninger som gjør at dette kan oppfylles. Bemanningsforetaket må på samme måte sørge for å gi helseforetaket nødvendige opplysninger slik at helseforetaket kan vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår samsvarer med kravet om likebehandling. Blant annet skal bemanningsselskapet gi helseforetaket opplysninger om lønns- og arbeidsforhold som er avtale med det aktuelle helsepersonellet. Bestemmelsene om dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 b første ledd.

 

Fra og med 15.7.2015 er det adgang til å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet dersom bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale som er inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

 

Det er fastsatt en egen Forskrift om innleie fra bemanningsforetak av 11.1.2013 nr 33 som i § 2 fastslår taushetsplikt for bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte om opplysninger de mottar for å overholde likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 b.

 

12. Fra HINAS til Sykehusinnkjøp HF

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) ble etablert i Vadsø våren 2003 og har vært de regionale helseforetakenes (RHF'enes) eget innkjøpsselskap. HINAS koordinerer og gjennomfører felles nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge, for å sørge for kostnadseffektive og kvalitativt gode innkjøpsavtaler for norske sykehus og dermed allmennheten. HINAS utlyser anbudskonkurranser, forhandler frem, og forvalter blant annet helsevikarbyråavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og bemanningsforetakene, men har også ansvar for omtrent 50 andre innkjøpsavtaler.

 

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015 og overtok oppgavene til det tidligere HINAS gjennom en virksomhetsoverdragelse som ble påbegynt 1.11.2016. De tidligere medarbeiderne i HINAS ble virksomhetsoverdratt 1.11.2016, mens medarbeiderne i Sykehuspartner HF ble virksomhetsoverdratt pr 1.12.2016. Innkjøpsmedarbeiderne/-miljøene i de tidligere RHF'ene blir virksomhetsoverdratt senest pr 31.12.2016. Hensikten med Sykehusinnkjøp HF er å sørge for bedre, mer effektive og rimeligere innkjøp til sykehussektoren, gjennom betydelig mer nasjonal samordning. Sykehusinnkjøp HF har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten, og hovedkontoret vil fortsatt være i Vadsø. Selskapet eies 25 % av hver av de regionale helseforetakene, og har blant annet overtatt oppgavene med innkjøp av helsevikartjenester for spesialisthelsetjenesten.

 

Sykehusinnkjøp HF utvikler nye nettsider på www.sykehusinnkjop.no. Som betaling for at Sykehusinnkjøp HF inngår og forvalter avtalen i avtaleperioden, krever de en betaling fra hver leverandør på fra 1,0 % - 1,5 % av leverandørens omsetning til kunden. Betalingen er 1,5 % i året fra helsevikarbyråene i henhold til punkt 13.7 Administrasjon av avtalen under "Rammeavtale vikartjeneste sykepleier" og "Rammeavtale merkantile tjenester", mens den for øvrige avtaler er 1,0 % i året, se øvrige avtalers punkt 14.6. Administrasjon av avtalen.

 

13. Helseforetakenes innkjøp av helsevikartjenester

Det totale omfanget av norske helseforetaks innkjøp av helsevikarer fra bemanningsforetakene er av Sykehusinnkjøp HF anslått å utgjøre årlig mellom 1,4 og 1,5 milliarder kroner. Sykehusinnkjøp HF har strukturert det samlede innkjøpet for helsevikartjenester i fire separate anbudsprosesser:

 1. Vikartjenester - legespesialisttjenester
 2. Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor
 3. Vikartjenester - annet helsepersonell
 4. Vikartjenester - merkantilt og annet støttepersonell

Det er utarbeidet egne standardiserte rammeavtaler for hver av disse anbudsprosessene. Rammeavtalene som løper når dette skrives (15.11.2016) er følgende:

Den 15.3.2015 la HINAS ut anbudskonkurransen "Nasjonal anskaffelse av vikartjenester helsepersonell - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor" på den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser - Doffin. Avtalen gjelder innleie av vikarer til helseforetakene innen sykepleie, spesialistsykepleie intensiv, spesialistsykepleie øvrige og jordmor. Avtalene som blir inngått skal gjelde for perioden fra 1.10.2015 til 30.9.2017, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år. Anslått totalverdi på denne avtalen er NOK 1 800 millioner kroner, ekskl mva, fordelt på 2 år.

 

Den 15.3.2016 la HINAS ut anbudskonkurransene "Prekvalifisering Vikartjenester helsepersonell - annet helsepersonell" på den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser - Doffin. Avtalen gjelder innleie av vikarer til helseforetakene innen annet helsepersonell, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen faggruppene helsesekretær, helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, radiograf, fysioterapeut, og psykologspesialist. Avtalene som blir inngått skal gjelde for perioden fra 1.2.2017 til 31.1.2019. Anslått totalverdi på denne avtalen er NOK 64 millioner kroner, ekskl mva, fordelt på 2 år.

 

Den 15.3.2016 la HINAS ut anbudskonkurransene "Prekvalifisering Vikartjenester helsepersonell - legespesialisttjenester" på den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser - Doffin. Avtalen gjelder innleie av vikarer til helseforetakene innen legespesialisttjenester, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi, patologi, onkologi, dermatologi, øre-nese-hals, urologi, øyesykdommer og øvrige legespesialisttjenester. Avtalene som blir inngått skal gjelde for perioden fra 1.2.2017 til 31.1.2019. Anslått totalverdi på denne avtalen er NOK 1 000 millioner kroner, ekskl mva, fordelt på 2 år.

 

14. Sosial dumping - en dokumentert praksis hos flere vikarbyråaktører

Vikarbyråbransjen blir dessverre også utsatt for aktører som driver med sosial dumping, ved å gi de ansatte alt for dårlige betingelser. Helsevikarbyråer er intet unntak.

 

Vi har flere tilfeller av bemanningsforetak som har blitt kritisert i media for å drive sosial dumping.

 

Et eksempel på dette var dette oppslaget i NRK den 4.3.2011 fra Kautokeino. Her var Valmon Helsevikar AS involvert i en sak hvor en sykepleier opplyste å få betalt kr 200 pr dag, mens en annen fra samme foretak hadde en timelønn på kr 129. Ledelsen i samme firma opplyste til kommuneadministrasjonen at kvinnene fikk betalt kr 175 pr time. Men fra denne lønna trekkes det kr 45 pr time for husleie og mat. I arbeidskontrakten til Valmon Helsevikar kom det frem at lønna var kr 200 pr dag i praksisperioden, som var opp til 5 uker. Dette var langt under kommunale tariffavtaler. Kautokeino kommune sa etter dette opp avtalen med Valmon Helsevikar AS.

 

Et annet eksempel fra media er dette oppslaget fra avisa Nordlys 14.5.2014 knyttet til Konstali Helsenor AS. Her kommer det frem at mens Oslo kommune har fått rettens medhold i å utelukke vikarbyrået Konstali Helsenor AS fra å delta i anbudskonkurranse fra november 2013 på grunn av sosial dumping, fortsatte andre aktører å kjøpe bemanningstjenester fra det samme foretaket. Kjennelsen fra Oslo byfogdembete av 29.1.2014 fastslo at Konstali Helsenor AS hadde gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav. Oslo kommunes avvisningen fra anbudskonkurransen var derfor rettmessig.

 

I en artikkel i det svenske tidsskriftet Proletären av 10.6.2016 kommer det også sterk kritikk mot Orange Personal AB virksomhet i Sverige, hvor de benytter latviske og litauiske sykepleiere. Det norske foretaket Orange Helse AS ble også omtalt i denne artikkelen fra Sykepleien den 5.4.2016, etter at både Oslo kommune, Bergen kommune og HINAS på vegne av de regionale helseforetakene, hadde sagt opp avtalene med foretaket. I Notat 6:2015 av august 2015 med tittelen "Feilslått arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune - om innleie av helsepersonell" utarbeidet av "De Facto" - Kunnskapssenter for fagorganiserte, beskrives også Orange Helse AS' rolle i Bergen kommune. Av rapporten fremgår at et anslag på Orange Helse AS' har et dekningsbidrag på kr 300 000 pr årsverk, gjennom å betale omtrent kr 750 000 for et sykepleierårsverk, hvor summen av lønn og sosiale kostnader som betales til sykepleieren utgjør kr 450 000. Dette utgjør et brutto dekningsbidrag/ påslag på 67 % for bemanningsforetaket.

 

Også i flere andre avisoppslag er det kommet kritikk mot helsevikarbyråene:

15. Den nye Anskaffelsesloven med forskrifter

Den 17.6.2016 ble en ny Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) vedtatt. Når dette skrives (november 2016) er loven ennå ikke trådt i kraft, men den ventes å tre i kraft fra 1.1.2017. Loven opphever den tidligere anskaffelsesloven fra 1999. Bakgrunnen for den nye loven er at EU vedtok tre nye direktiver om offentlige anskaffelser i 2014. Formålet med de tre anskaffelsesdirektivene er ifølge EU å gjøre det indre markedet bedre i stand til å fremme økonomisk vekst. Det blir samtidig planlagt satt i kraft tre nye vedtatte forskrifter:

Det viktigste av direktivene er Direktiv 2014/24/EU Om offentlige anskaffelser, som omfatter alle anskaffelser innen "klassisk sektor", noe som omfatter mesteparten av offentlig sektors kjøp av varer og tjenester. De to andre direktivene er:

 • Direktiv 2014/25/EU Om forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester), og
 • Direktiv 2014/23/EU Om konsesjonskontrakter

Disse direktivene pålegger alle offentlige innkjøpere å følge reglene for ikke-diskriminering og fri konkurranse innen helse EØS-området ved innkjøp ut over fastsatte terskelverdier.

 

I den gamle anskaffelsesloven er anskaffelser av helse- og sosialtjenester unntatt fra EUs anskaffelsesregler. Den nye loven fjerner imidlertid disse unntakene, i tråd med krav i direktivene. Det innføres ikke noen mulighet for å bekjempe sosial dumping med noen nye virkemidler i det nye regelverket.

 

EU-direktivet opererer med terskelverdier for hvilket økonomisk omfang/ størrelse en anskaffelse må ha før Anskaffelsesloven regulerer innkjøpet. For anskaffelser av helse- og sosialtjenester er det i Anskaffelsesloven § 7a gitt anledning til å gi særlige regler om dette. I den nå vedtatte Anskaffelsesforskriften § 5-1, jf § 5-3 (2) er terskelverdien for helse- og sosialtjenester satt til NOK 6,3 millioner eksklusive merverdiavgift.

 

I De Facto's "Rapport 2:2016: Offentlige anskaffelser og kampen mot sosial dumping" av september 2016 beskrives utfordringer og problemer med det nye regelverket i forhold til kampen mot sosial dumping.

Legg igjen en kommentar