E-eksamen: Avansert helsejuss

Vanskelighetsgrad: høy
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Nedenfor finner du opplistet 10 typer personellgrupper. Kryss av for hvilke 5 personellgrupper som er autorisert helsepersonell.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Hvis du starter opp som privatpraktiserende helsepersonell skjønner du at du må melde fra til kommunen at du starter opp (…og selv om du ikke skjønte det, vet du det nå !).

 

Har du også meldeplikt til Datatilsynet før oppstart av pasientbehandling?

 

 
 
 

3.

For enkelte helsepersonellgrupper kreves det avtjening av turnustjeneste/praksistjeneste før ferdig utdannede kandidater kan autoriseres som helsepersonell fra SAK (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) innenfor sin helsepersonellgruppe.

 

Hvilke av disse helsepersonellgruppene kreves det avtjent turnustjeneste/praksistjeneste før autorisasjon som helsepersonell kan meddeles ?

 

 
 
 
 
 
 
 

4.

Du er autorisert helsepersonell og jobber på et psykiatrisk sykehus sammen med en ufaglært kollega som ikke er autorisert som helsepersonell. Vedkommende er sønnen til en ansatt psykiater ved sykehuset, som har fått jobb som medhjelper/ekstravakt ved sykehuset.

 

Forutsett at din ufaglærte kollega opptrådte i strid med kravet til faglig forsvarlighet i sin behandling av pasienter, på en måte som for et autorisert helsepersonell kunne gitt advarsel eller medført at autorisasjonen ble trukket tilbake.

 

Kan din ufaglærte kollega få tilbakekalt autorisasjonen eller få en advarsel fra Statens helsetilsyn for brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4?

 

 
 
 
 
 
 

5.

Har tannleger rett til å sykmelde pasienter for like lang tid som leger?

 

 
 
 
 
 

6.

Tenk deg at du arbeider som autorisert helsepersonell på et sykehjem. Kort tid etter at du møtte opp på jobb i dag, informerte din nærmeste leder deg om at hun mistenkte at du var alkoholpåvirket. Hun sa at hun luktet alkohol av ånden din, og krevde at du skulle avlegge blodprøve eller utåndingsprøve for at arbeidsgiveren skulle finne ut om du var påvirket av alkohol.

 

Du ønsket ikke frivillig å medvirke til at det ble tatt noen slik test av deg, og ga klart uttrykk for at du syntes en slik mistenkeliggjøring av deg var svært ubehagelig.

 

Hvilket av følgende utsagn er korrekt?

 

 
 
 
 
 
 

7.

Kan autoriserte eller lisensierte fotterapeuter selge ikke-reseptpliktige legemidler (fotsoppkrem mv) til pasienter som ledd i sin behandling av dem?

 

 
 
 
 
 
 

8.

Har en ung kvinne på 17 år som skal føde, og som er medlem av trossamfunnet Jehovas Vitner, rett til å nekte å motta livreddende blod og blodprodukter som måtte bli nødvendig i forbindelse med eventuelle blødninger moren får under eller rett etter fødselen?

 

 
 
 
 

9.

Vaksinen mot humant papillomavirus  – HPV-vaksinen – inngår som en del av det norske Barnevaksinasjonsprogrammet, og tilbys jenter på 7. klassetrinn (ca 11 år). Vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

 

Kan en jente som nå er 14 1/2 år, og som selv ønsket å få satt HPV-vaksinen da de øvrige elevene ble tilbudt dette for to år siden på 7. klassetrinn, kreve å få det gjennomført nå i 9. klassetrinn, selv om begge foreldrene som har foreldreansvaret er imot dette fordi de er innbitte vaksinemotstandere?

 

Forutsett at det ikke er noen individuelle medisinske indikasjoner for denne jenta mot å ta HPV-vaksinen, og at helsesøster på skolen kan gjennomføre dette, eventuelt mot egenbetaling av jenta.

 

 
 
 

10.

Autorisert helsepersonell kan bli innstevnet som vitne i domstolene for å forklare seg om tidligere pasienter og/eller pasientbehandling, både i sivile saker og i straffesaker.

Pasienten det er aktuelt for deg å forklare deg om er 19 år, fullt ut samtykkekompetent, men nekter å gi sitt samtykke.

 

Forutsatt at du har autorisasjon eller lisens som en av følgende helsepersonelltyper:

 • sykepleier

 • ergoterapeut

 • helsesekretær

 • helsesøster

 • lege

 • fysioterapeuter

 • provisorfarmasøyt

 • helsefagarbeider

 • jordmor

 • tannlege

 • psykolog

Reguleres ovenstående 11 helsepersonellgrupper av like regler for slike vitneforklaringer for domstolene?

 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 10

.