Nordiske betegnelser (og engelske) på helsepersonellgruppene

Offisielle sammenlignbare helsepersonellgrupper iht Nordisk ministerråds og Helsedirektoratets definisjoner

(Trykk grønt kryss for utfyllende informasjon om hvert helsepersonellgruppe. Alle kolonner er søk- og sorterbare. For søk på to kolonner samtidig - trykk på tabelloverskriften
i første kolonne du vil sortere, og hold 'Shift' nede og trykk på tabelloverskriften i den andre kolonnen)
NorskSvenskDanskIslandskFinskFærøyskGrønlandskEngelskNordisk overenskomst - regulertSAK-kodeNye autorisasjoner i 2015Autoriserte pr 1.1.2016Lisensierte pr 1.1.2016 (inkl student- og turnuslisens)Andel i prosentUtgåtte autorisasjoner i 2015Antall studentlisenser pr 1.1.2016Begrenset rekvireringsrett prevensjonsmidler 1.1.2016Antall pr 2.1.2013Tilvekst 2014Arbeidsstyrken pr 31.12.2014Hpl § 48Utdannelse i NorgeUtdanningsnivåÅrslønn 2014YrkesbeskrivelseYrkesorganisasjon - norskTurnustjenesteKlager autorisasjon 2014Klager yrkesutøvelse 2014Utdanningsinstitusjoner i NorgeRekvireringsrett - legemidlerRefusjonsrett - NAV/HELFOSykmeldingsrett - folketrygdlovenVidereutdanningYrkesorganisasjon - internasjonalKommentarer
AmbulansearbeiderAmbulanssjukvårdareAmbulancebehandlerSjúkraflutningamenn og
Bráðatæknar
Ensihoitaja/
Förstavårdare
AmbulansaviðgeriI/AEmergency Medical TechnicianNeiAA3145 34411,0004 4083104 116a)javideregående (2 år i skole og 2 år i bedrift) Ambulansearbeideren arbeider i ambulansetjenesten med akuttmedisin, og er i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade. De er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste.Ambulanseforbundet (Delta)Nei01Vdg skoler med helse- og oppvekstfag og ambulansefagNeiNeiNeiParamedicIngenIngen
ApotekteknikerApotekstekniker/ ApoteksassistentI/ALyfjatæknirLääketeknikko, Farmanomi/ Läkemedelstekniker, FarmanomI/AI/APharmacy TechnicianNeiAT2926 53601,4005 8482255 231b)javideregående (3 år i skole)Apotekteknikeren arbeider i apotek med å ekspederer legemidler og informere kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.FarmasiforbundetNei10Vdg skoler med helse- og oppvekstfag (vg1), Helseservicefag (vg2) og Apotektenikk (vg3) med delvis teori og arbeidspraksis på apotekNeiNeiNeiFarmasifaglig videreutdanningIngenIngen
AudiografAudionomAudiolog/ Teknisk audiolog
I/AAudionomi/
Audionom
AudiologurI/AAudiologistNeiAU1857000,10050827502c)jabachelor462 000 (HF)Audiografen arbeider med mennesker med alle typer hørselsproblemer, avdekker hørselstap og finner frem til riktig hørselsteknisk hjelpemiddel.Norsk AudiografforbundNei00Høgskolen i Sør-TrøndelagNeiJa, for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.NeiArbeid og helse, Fordypningsemner audiologiIngenIngen
BioingeniørBiomedicinsk
analytiker
BioanalytikerLífeindafræðingurLaboratoriohoitaja/
Laboratorieskötare
BioanalytikariI/AMedical Laboratory TechnologistJaBI2257 950261,7007 3142616 991d)jabachelor451 200 (HF)Bioingeniøren arbeider med å ta prøver av pasienter, analysere biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr, normalt i eller i tilkknytning til et medisinsk laboratorium.NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - Bioingeniørfaglig institutt (BFI)Nei20Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
mfl
NeiNeiNeiMaster i helsefag, Master i biomedisin, Veiledningspedagogikk, Master i næringsrettet bioteknologi, Master i molekylærmedisin, Videreutdanning i velferdsteknologi, Molekylær billeddiagnostikk, Nukleærmedisin, Medisinsk bruk av stråling, Biokjemiske og cellebiologiske metoder, Genomisk analyse, Helserett og saksbehandling, mm.IOBB - International Organisation for Biotechnology and BioengineeringIngen
ErgoterapeutArbetsterapeutErgoterapeutIðjuÞjálfiToimintaterapeutti/ ErgoterapeutErgoterapeuturI/AOccupational TherapistJaET2165 07401,0004 4432254 466e)jabachelor eller master433 200 (P)
440 400 (HF)
442 800 (K)
Ergoterapeuten arbeider med aktivitet og deltakelse, og å finne løsninger på oppståtte gap mellom helsemessige utfordringer og hverdagens krav.Norsk ErgoterapeutforbundNei00Høgskolen i Oslo og Akerhus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Diakonhjemmet høgskole i Rogaland
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
NeiJa, for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
Det gis også refusjon for ergoterapeuter som er kvalifisert overfor NAV av Norsk Ergoterapeutforbund som Godkjent arbeidsplassvurderer etter Tilretteleggingstilskuddsforskriften § 3 annet ledd h) til å foreta arbeidsplassvurderinger med forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, se Norsk Ergoterapeutforbunds oversikt over godkjente arbeidsplassvurderere , og lenken fra denne siden. Her finner du NAVs rundskriv
R08-00-L15
til ftrl § 8-7a femte ledd med angivelse av krav og begrensninger ved denne refusjonsordningen.
NeiMasterutdanning innen allmennhelse, barns helse, eldres helse, psykisk helse, somatisk helse, arbeidshelse og folkehelse, familieterapi, rehabilitering, tverrfaglig veiledningWFOT - World Federation of Occupational TherapistsIngen
HelsefagarbeiderUndersköterskaSygehjælper og
Social- og sundheds-assistent
SjúkraliðiPerushoitaja/
Primärskötare
og
Lähihoitaja/ Närvårdare
HeilsurøktariSocial- og sundheds-assistentHealth Care WorkerNeiHF4 36123 57580,6008 2544 46314 981f)javideregående (2 år i skole og 2 år i bedrift)432 000 (P)
421 200 (HF)
436 800 (K)
Helsefagarbeideren arbeider med å gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker i alle aldre, blant annet ved sårstell, personlig hygiene, innkjøp og bruk av ulike typer hjelpemidler.
Siden 1.6.2011 er det ikke tildelt nye autorisasjoner som hjelpepleier, som er erstattet av helsefagarbeider. Fra 1.6.2011 har alle søknader om autorisasjoner som hjelpepleier og omsorgsarbeider blitt behandlet av SAK som en søknad om autorisasjon som helsefagarbeider. De som har krav på autorisasjon som hjelpepleier eller omsorgsarbeider vil bli autorisert som helsefagarbeider. Fra samme tidspunkt har også helsepersonell som allerede hadde autorisasjon som hjelpepleier eller omsorgsarbeider kunnet søke om konvertering av sin autorisasjon til helsefagarbeider. Det påløper pr desember 2015 kr. 1 665,- i saksbehandlingsgebyr til SAK for en slik konvertering.
Helsefagarbeidere (Delta)Nei175Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiDemensomsorg og alderspsykiatri, Kreftomsorg og lindrende pleie,
Psykiske helsearbeid,
Helse, aldri og aktiv omsorg
IngenIngen
FotterapeutFotterapeutFodterapeutFótaaðgerðafrædingurJalkaterapeutti/ FotterapeutFótterapeuturI/AChiropodistJaFO582 90303,4002 742581 878g)javideregående (3 år i skole)Fotterapeuten arbeider med i hovedsak forebyggende behandling av lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler, herunder fotkontroll og forebygging av diabetesføtter.FotterapeutforbundetNei00Vdg skoler med helse- og oppvekstfag (vg1), fotterapi og ortopediteknikk (vg2) og fotterapi (vg3)NeiNeiNeiSystematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfotenFIP - Federation Internationale des PodologuesIngen
FysioterapeutFysioterapeutFysioterapeutSjúkraþjálfariFysioterapeutti/ FysioterapeutFysioterapeuturI/APhysiotherapistJaFT52015 5593122,40014 46154411 941h)jamaster433 200 (P)
440 400 (HF)
442 800 (K)
Fysioterapeuten arbeider med mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, slik at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder vedlike en funksjonsevne.NFF - Norsk FysioterapeutforbundJa - 1 års turnustjeneste, hvorav 6 måneder i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som hovedregel i direkte tilknytning til bestått avsluttende eksamen ved norsk utdanningsinstitusjon med fysioterapeututdanning, jf § 5 i Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut av 9.9.2009 nr 117512Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
NeiJa, se folketrygdloven §§ 5-8 og 5-22, jf følgende forskrifter:
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. av 16.6.2015 nr 684
Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter av 18.6.1998 nr 590
Forskrift om bidrag til visse helsetjenester av 18.4.1997 nr 332
For å ha refusjonsrett for terapiridning må fysioterapeuten ha avtale om direkte oppgjør med HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), og må i tillegg ha gjennomgått og bestått kurset «Norsk fysioterapiforbunds kurs i terapiridning», trinn 1 og 2 på 40 timer, eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse overfor HELFO.
Også for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
Det gis også refusjon fra de aktuelle NAV-kontorene for fysioterapeuter som er kvalifisert overfor NAV av Norsk Fysioterapeutforbund som Spesialist i helse- og miljøarbeid etter Tilretteleggingstilskuddsforskriften § 3 annet ledd h) til å foreta arbeidsplassvurderinger med forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, se Norsk Fysioterapeutforbunds oversikt over godkjente arbeidsplassvurderere, og lenken fra denne siden med oversikt over godkjente fysioterapeuter som ikke er medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund. Her finner du NAVs rundskriv
R08-00-L15
til ftrl § 8-7a femte ledd med angivelse av krav og begrensninger ved denne refusjonsordningen.
Ja, forutsatt at fysioterapeuten har videreutdannet seg til manuellterapeut se § 1 annet ledd i Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring 21.12.2005 nr 1668, jf folketrygdloven § 8-7 sjette ledd . Retten gjelder kun ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, se forskriftens § 2 første ledd tredje punktum. Manuellterapeuten må dessuten dokumentere at slik sykdom eller skade er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter, se forskriftens § 2 første ledd fjerde punktum. Sykemelding kan gis for en sammenhengende periode på maksimalt 12 uker fra første sykefraværsdag. Det kreves at manuellterapeuten dokumenterer gjennomført opplæring i trygdefaglige emner, se forskriftens § 1 fjerde ledd.Mastergrad, fysioterapi for barn, fysioterapi for eldre personer, psykomotorisk fysioterapi, manuellterapeutWCPT - World Confederation for Physical TherapyIngen
HelsesekretærI/ALægesekretærLæknaritariI/ALæknaskrivariLægesekretærMedical SecretaryNeiHE47211 60301,90010 44144511 706i)javideregående372 000 (HF)
385 200 (K)
Helsesekretæren arbeider som sekretær tilpasset helsevesenet, og deltar i pasientkontakt, kontorarbeid, laboratoriearbeid og annen bistand overfor pasienter.NHSF - Norsk HelsesekretærforbundNei50Vdg skoler med helse- og oppvekstfag (vg1), helseservicefag (vg2) og helsesekretær (vg3)NeiNeiNeiHelseadministrasjonIngenIngen
HjelpepleierI/AI/AI/AI/AI/AI/AAuxiliary NurseJaHP495 515126,700114 288061 899j)neiikke aktuelt432 000 (P)
421 200 (HF)
436 800 (K)
Hjelpepleieren arbeider med behandling, pleie og omsorg i den kommunal helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, ofte overfor pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid (palliasjon). Siden 1.6.2011 er det ikke tildelt nye autorisasjoner som hjelpepleier, som er erstattet av helsefagarbeider.Fagforbundet (LO)Nei00Det finnes ingen utdanning i Norge som utdanner hjelpepleier. Fra 1.6.2011 ble søknader om autorisasjoner behandlet som søknad om autorisasjon som helsefagarbeider.NeiNeiNeiIkke aktueltIngenIngen
JordmorBarnmorskaJordemoderLjósmóðirKätilö/
Barnmorska
LjósmóðirI/AMidwifeJaJO1965 88021,201 3915 2412623 159k)jabachelor eller master540 000 (P)
494 400 (K)
Jordmoren utfører svangerskapskontroller, gjennomfører nødvendig fødselshjelp med eget ansvar ved normale fødsler, bistår mor og det nyfødte barnet ved alle typer fødsler, og deltar i oppfølgingen av familien (med særlig vekt på mor) i barseltiden og tiden deretter. Den norske jordmorforeningNei20Det kreves bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier.
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Vestfold og Buskerud
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
Ja, begrenset til prevensjonsmidler for kvinner med tilhørende lokalanestetika for innsetting av p-stav, jf Rekvireringsforskriften § 2-5Ja, se folketrygdloven § 5-12, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp av 26.6.2012 nr 656.
Også for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
NeiJuss og helseadministrasjon, Ultralyddiagnostikk, Ammeveiledning, AkupunkturICM - International Confederation of MidwivesPr 31.12.2015 stod omtrent 5 400 jordmødre og helsesøstre registrert med begrenset rekvireringsrett i Helsepersonellregisteret.
KiropraktorKiropraktorKiropraktorHnykkir/
Kírópraktor
Kiropraktikko/
Kiropraktor
KiropraktorurI/AChiropractorJaKI54887600,20077066703l)neimaster (i utlandet)Kiropraktoren arbeider med diagnostisering, behandling, rehabilitering og forebygging av skader hos pasienter som har plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.Norsk KiropraktorforeningJa - 1 års turnustjeneste ved autorisert kiropraktorklinikk i Norge, samtidig som turnuskurs og utdanning innen trygdefaglige emner, jf § 6-1 i Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor av 21.12.2000 nr 138200Ingen utdanning i Norge. Det kreves utdanning fra utlandet som er ECCE akkreditert. Normert utdanningstid er 5 år. NeiJa, se folketrygdloven § 5-9, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor av 21.12.2005 nr 1656Ja, se Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring 21.12.2005 nr 1668, jf folketrygdloven § 8-7 sjette ledd (omfatter også turnuskandidater). Retten gjelder kun ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, se forskriftens § 2 første ledd tredje punktum. Kiropraktoren må dessuten dokumentere at slik sykdom eller skade er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter, se forskriftens § 2 første ledd fjerde punktum. Sykemelding kan gis for en sammenhengende periode på maksimalt 12 uker fra første sykefraværsdag. Det kreves at kiropraktoren dokumenterer gjennomført opplæring i trygdefaglige emner, se forskriftens § 1 fjerde ledd.Ikke utdannelse i NorgeWFC- World Federation of ChiropracticDet medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo er i ferd med å etablere et masterstudium i klinisk biomekanikk (kiropraktikk). Foreløpig ligger det an til at første opptak kan skje i 2016 med studiestart i vårsemesteret 2017.
Klinisk ernæringsfysiologDietistKlinisk diætistNæringarráðgjafiRavitsemusterapeutti/
Näringsterapeut
Kliniskur dietisturI/AClinical NutritionistNeiKE3145800,10036636697m)jamasterDen kliniske ernæringsfysiologen undersøker, diagnostiserer og veileder mennesker om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker kroppens omsetning av og behov for næringsstoffer, herunder livsstilssykdommer som diabetes type 2, overvekt og hjerte- og karsykdom.KEFF - Kliniske ernæringsfysiologers foreningNei00Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NeiJa, for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.NeiIngen særskilteICDA - The International Confederation of Dietetic AssociationsIngen
LegeLäkareLægeLæknirLääkäri/
Läkare
LækniI/AMedical PractitionerJaLE1 87943 6372 1869,62 363041 2242 07426 499n)jamaster919 200 (P)
807 600 (HF)
748 800 (K)
Legen deltar i forebyggende helsehjelp, stiller diagnoser og behandler sykdommer hos mennesker på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten.Den norske legeforeningNei. Fra 1.12.2012 ble de lovsatte reglene for legers turnustjeneste endret fra krav om 18 måneders forutgående turnustjeneste for å oppnå autorisasjon, til en søknadsbasert ordning. Med slik søknadsbasert ordning ble vilkåret om gjennomført turnustjeneste for å få rett til autorisasjon som lege i Norge opphevet, noe som innebar at leger kunne søke om autorisasjon etter bestått medisinsk profesjonsstudium. Overgangen til dette systemet forklarer det høye antall nye autorisasjoner til leger fra Norge i 2013.1232Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bjørknes Høyskole (1 år) og Ungarn eller Slovakia (5 år)
Ja, jf Rekvireringsforskriften § 2-1Ja, se folketrygdloven § 5-4, jf følgende forskrifter:
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege av 26.6.2015 nr 796
Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter av 18.6.1998 nr 590
Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon av 19.12.2005 nr 1653.
Også for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
Ja, jf folketrygdloven § 8-7 første ledd (omfatter også turnuskandidater, men ikke medisinske studenter med turnuslisens). Leger må også ha gjennomført et obligatorisk e-læringskurs i sykmeldingsrett i medhold av § 3 i Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger av 7.12.2012 nr 1147. E-læringskurset skjer på NAVs hjemmesider. Lege som mener å allerede ha nødvendig kunnskap, kan oppfylle kravet etter nevnte forskrifts § 3 ved å fylle ut en egenerklæring hvor legen bekrefter at vedkommende har gjennomført kurs i emnet trygdemedisin i henhold til Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon av 19.12.2005 nr 1653 (Grunnkurs B i spesialiteten allmennmedisin).Spesialistutdanninger innen 45 spesialiteterWMA - World Medical AssociationIngen
OmsorgsarbeiderI/AI/AI/AI/AI/AI/ACare WorkerNeiOA07 15702,70011 456013 777o)neiikke aktuelt432 000 (P)
421 200 (HF)
436 800 (K)
Omsorgsarbeideren gir omsorg og pleie til pasienter med nedsatt funksjonsevne, svekket helsetilstand eller andre problemer slik at daglige behov for pasienten blir ivaretatt. Siden 1.6.2011 er det ikke tildelt nye autorisasjoner som omsorgsarbeider, som er erstattet av helsefagarbeider.Helsefagarbeidere (Delta)Nei00Det finnes ingen utdanning i Norge som utdanner omsorgsarbeider. Fra 1.6.2011 ble søknader om autorisasjoner behandlet som søknad om autorisasjon som helsefagarbeider.NeiNeiNeiIkke aktueltIngenIngen
OptikerOptikerOptiker/ Optometrist/
Kontaktlinsoptiker
SjóntækjafræðingurOptikko/
Optiker
OptikariI/AOptometristJaOP632 133160,5001 966601 723p)jabachelorOptikeren arbeider med synsundersøkelser, undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker, og bistår pasienten i å finne frem til riktig synsteknisk hjelpemiddel (briller, kontaktlinser mm).NOF - Norges OptikerforbundNei00Høgskolen i BuskerudJa, begrenset til øyedråper i diagnostisk bruk og adrenalin, jf Rekvireringsforskriften § 2-10NeiNeiMater i klinisk optometri, Master i synsvitenskapIngenIngen
OrtopediingeniørOrtopedingenjörBandagistStoðtækjafræðingurApuvälineteknikko/ OrtopedteknikerBandagisturI/AProsthetistNeiOI1227310,1002379211q)jabachelorOrtopediingeniøren utvikler og tilpasser proteser, ortoser, ortopedisk fottøy og andre ortopediske hjelpemidler til erstatning, støtte eller avlastning av tapt eller skadet kroppsdel i kroppens bevegelsesapparat.NOiF - Norske Ortopediingeniørers ForeningJa - 2 års sammenhengende praktisk tjeneste (turnustjeneste) ved ortopediteknisk verksted, og tjenesten må utføres i umiddelbar tilknytning til avsluttende bestått eksamen, jf § 5-1 i Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor av 21.12.2000 nr 138200Høgskolen i Oslo og AkershusNeiNeiNeiMaster i helsevitenskap, Master i rehabilitering, Master i ortopediingeniørfag (utlandet)ISPO - International Society for Prosthetics and OrthoticsIngen
OrtoptistI/AI/AI/AI/AI/AI/AOrthoptistNeiOR36610,00051743r)neibachelorOrtoptister arbeider med undersøkelse, diagnostisering og behandling av skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer, bistår personer som har problemer med øyebevegelse som følge av nevrologiske tilstander, og deltar i undersøkelse og utredning av personer med lese- og skrivevansker.NOF - Norske Ortoptisters ForeningNei00Ingen utdanning i Norge. Det kreves utdanning fra utdanningsinstitusjon i utlandet som er akkreditert av International Orthoptic Association, tilsvarende bachelorgrad, evt 3-4 årig yrkesutdanning. I Sverige kan sykepleiere med videreutdanning i øyesykepleie bygge på utdanningen og bli ortoptist.NeiJa, se folketrygdloven § 5-10a, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist av 28.6.2001 nr 795NeiIkke utdannelse i NorgeIOA - International Orthoptic AssociationIngen
PerfusjonistI/AI/AI/AI/AI/AI/ACardiovascular PerfusionistNeiPE14800,00043440s)neibachelorPerfusjonisten arbeider med hjerte- og lungemaskin og andre nødvendige maskiner (hjerne- og lungesupportmaskiner) som en deltaker i kirurgiske team ved åpne hjerteoperasjoner, hvor det er nødvendig at pasientens hjerte og lunger blir stoppet under inngrepet.NORSECT - Norsk Forening for Extracorporeal Teknologi Nei00Ingen utdanning i Norge. Det kreves utdanning fra høgskole/universitet akkreditert av European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP).NeiNeiNeiIkke utdannelse i NorgeEBCP - The European Board of Cardiovascular PerfusionIngen
PsykologPsykologPsykologSálfræðingurPsykologi/
Psykolog
SálarfrøðingurI/APsychologistJaPS4458 1103621,7007 2923806 960t)jamaster574 800 (HF)Psykologer arbeider med undersøkelse og behandling av menneskers atferd og mentale prosesser med sikte på å bedre deres livskvalitet, og forebygging av psykiske lidelse.Norsk psykologforeningNei42Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NeiJa, se folketrygdloven § 5-7, jf følgende forskrifter:
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog av 26.6.2015 nr 794
Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter av 18.6.1998 nr 590.
Også for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
NeiSpesialistutdanninger innen følgende 10 spesialiteter:
Spesialiteten i arbeidspsykologi
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi
Spesialiteten i familiepsykologi
Spesialiteten i habilitering- og rehabiliteringspsykologi
Spesialiteten i nevropsykologi
Spesialiteten i organisasjonspsykologi
Spesialiteten i psykoterapi
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi
Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi
Spesialiteten i voksenpsykologi
EFPA - Federation of National Psychologists AssociationsIngen
RadiografRöntgensjuksköterskaRadiografGeislafræðingurRöntgenhoitaja/
Röntgenskötare
RadiografurI/ARadiographerJaRA1604 20950,9003 7391603 487u)jabachelor462 000 (HF)Radiografen arbeider med å ta bilder av pasienter ved bruk av maskiner som anvender røntgenstråler eller ultralyd, computer tomograf (CT), magnetisk resonans (MR) eller med bruk av nukleærmedisinske teknikker, som grunnlag for å stille diagnose, gjennomføre operative inngrep eller for stråleterapi. Norsk RadiografforbundNei20Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
NeiNeiNeiMaster i helsefagISRRT - International Society of Radiographers and Radiological TechnologistsIngen
SykepleierSjuksköterskaSygeplejerskeHjúkrunarfræðingurSairaanhoitaja/
Sjukskötare
SjúkrarøktarfrøðingurPeqqissaasutGeneral NurseJaSP5 57082 7933934,904 020149 5595 827103 795v)jabachelor474 000 (P)
498 000 (O)
486 600 (K)
Sykepleieren arbeider med medisinsk pleie og omsorg, behandling av mennesker som med sykdom eller skade, helsekontroller, og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende.NSF - Norsk SykepleierforbundNei6822Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Narvik
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen Stord/Haugesund
Universitetet i Agder
Diakonhjemmet Høgskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Ja, for helsesøstre, men begrenset til vaksiner i Barnevaksinasjonsprogrammet og prevensjonsmidler for kvinner med tilhørende lokalanestetika for innsetting av p-stav, jf Rekvireringsforskriften § 2-5Ja, for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.NeiSpesialisering som spesialsykepleier innenfor et av følgende 29 kompetanseområder:
Akuttsykepleiere
Anestesisykepleiere
Astma og allergi
Barnesykepleiere
Bedriftssykepleiere
Dermatologiske sykepleiere
Diabetessykepleiere
Gastrosykepleiere
Geriatri og demens
Helsesøstre
Hygienesykepleiere
Intensivsykepleiere
Jordmødre
Kardiologiske sykepleiere
Kreftsykepleiere
Lungesykepleiere
Nevrosykepleiere
Nyresykepleiere
Operasjonssykepleiere
Ortopedisykepleiere
Psykisk helse og rus-sykepleiere
Rehabiliteringssykepleiere
Revmatologiske sykepleiere
Slagsykepleiere
Stomisykepleiere
Sykepleieledere
Urologiske sykepleiere
ØNH-sykepleiere
Øyesykepleiere
ICN - International Council of NursesIngen
TannhelsesekretærTandsköterskaTandklinikassistentTanntæknirHammashoitaja/
Tandskötare
og
Lähihoitaja/ Närvårdare
TannlæknaatstøðingurTandklinikassistentDental Health SecretaryJaTH2014 75701,0004 3351885 106w)javideregående (3 år i skole)372 000 (HF)
385 200 (K)
Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen og tannpleieren i ulike behandlingssituasjoner, og er sentral i arbeidet med å sikre godt smittevern og gode hygieniske forhold på tannklinikken.ThsF - Tannhelsesekretærenes ForbundNei10Vdg skoler med helse- og oppvekstfag (vg1), helseservicefag (vg2) og tannhelsesekretær (vg3)NeiNeiNeiHelseadministrasjon, FolkehelsearbeidIngenIngen
TannlegeTandläkareTandlægeTannlæknirHammaslääkäri/
Tandläkare
TannlækniI/ADentistJaTL2627 5651651,7007 1422905 050x)jamasterTannlegen arbeider med diagnostisering, behandling og forebygging av sykdommer i tenner, tannkjøtt, munnhule og kjeve, og bistår pasienten i å finne frem til riktig tannteknisk hjelpemiddel (kroner, broer, gebiss, regulering mm).NTF - Den norske tannlegeforeningNei173Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
Ja, alle legemidler nødvendig for å utøve tannlegevirksomhet, jf Rekvireringsforskriften § 2-2Ja, se folketrygdloven § 5-6, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom av 16.12.2014 nr 1702.
Også for visse typer medisinsk behandling i spesialisthelsetjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven § 5-5, jf folketrygdloven § 5-3, jf Poliklinikkforskriften kapittel 2 punkt 2.1. Se også Egenandelstak1-forskriften § 2.
Ja, basert på praksis lagt til grunn av NAV, se kommentarer til Rundskriv fra NAV til folketrygdloven § 8-7. Sykmeldingen må gjelde tannbehandling eller sykdom i munn og kjeveledd, og gjelder for øvrig med samme tidsmessige begrensninger som legers sykmeldingsrett.Spesialistutdanning innen
Periodonti
Endodonti
Oral kirurgi
Pedodonti
Kjeveortopedi
Oral protetikk
Ansikts- og kjeveradiologi
FDI - World Dental Federation (Fédération Dentaire Internationale)Ingen
TannpleierTandhygienistTandplejerTannfræðingurSuuhygienisti/
Munhygienist
TannrøktariKigutigissaasutDental HygienistJaTP761 75000,4001 543721 350y)jabachelorTannpleieren behandler pasientens tenner og tannkjøtt ved å utføre blant annet tannrens, fjerne tannstein, behandle tannkjøttsykdom, behandle misfarging av tennene, og veilede i gode tannhelsevaner og munnhygiene.NTpF - Norsk TannpleierforeningNei40Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet
Høgskolen i Hedmark
Ja, begrenset til bruk i tannpleiervirksomhet i form av midler mot karies, antiseptika til lokal behandling i munn og tilhørende lokalanestetika (injiserbare lokalanestesi forutsetter godkjent opplæring), jf Rekvireringsforskriften § 2-8Ja, se folketrygdloven § 5-6a, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom av 16.12.2014 nr 1702.NeiMasterIFDH - International Federation of Dental HygienistsIngen
TannteknikerTandtekniker og Laboratorietandtekniker
Klinisk tandteknikerTannsmiðurHammasteknikko/ TandteknikerKliniskur tannteknikariI/ADenthal TechnicianJaTT12833110,20080521758z)jabachelorTannteknikeren arbeider med å lage tannerstatninger for én eller flere tenner til pasienter som har mistet eller skadet tennene, både permanente tannerstatninger, avtakbare løsninger (gebiss), proteser for hele eller deler av tannsettet, snorkeskinner, og kjeveortopediske plater for pasienter med tannregulering.NTTF - Norges TannteknikerforbundNei00Høgskolen i Oslo og AkershusNeiNeiNeiKlinisk tannteknikerFEPPD - European Federation of Dental Lab Owners and Dental Technicians (Fédération Européenne des Patrons Prothésistes Dentaires)Ingen
VernepleierI/AI/AI/AI/AI/AI/ASocial EducatorNeiVP84616 88603,40014 56580514 984æ)jabachelor470 400 (HF)
470 400 (K)
Vernepleieren arbeider med veiledning og tilrettelegging for å øke menneskers livskvalitet for mennesker med fysiske, psykiske eller sosialt nedsatt funksjonsevne i dagliglivet.Vernepleierforbundet (Delta)Nei02Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Universitetet i Agder
Diakonhjemmet Høgskole
NeiNeiNeiHjemmesykepleie,
Kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom,
Psykisk lidelse og utviklingshemming
EASPD - European Association of Service Providers for Persons with DisabilitiesIngen
ProvisorfarmasøytApotekareFarmaceutLyfjafræðingurProviisori/ ProvisorFarmaseuturI/APharmacistJaFA12193 965900,718003 1432432 847ø)jamaster636 684 (Priv.ap)
597 888 (Syk.ap.)
582 732 (Off.et.)
744 180 (Lmf)
Kilde: Farmasiforeningen
Provisorfarmasøyten arbeider med rådgivning og bistand til mennesker om trygg og riktig bruk av legemidler, og bistår i salg av medisiner og medikamenter gjennom apotek og andre lovlige utsalgssteder. Den som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek må som hovedregel ha denne autorisasjonen, og betegnes da også som apoteker. Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble delt fra 1.4.2007 mellom provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.NFF - Norges Farmaceutiske ForeningNei10Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Ja, farmasøyter med ekspedisjonsrett i Norge kan rekvirere legemidler til farmasøytisk avdeling ved sykehus, jf Rekvireringsforskriften § 2-4.NeiNeiIngen særskilteFIP - International Pharmaceutical Federation (Fédération Internationale Pharmaceutique)Ingen
ReseptarfarmasøytReceptarieFarmakonomI/AFarmaseutti/ Farmaceut FarmakonomurI/APrescriptionistJaFS21812 3542350,5002 0391221 742å)jabachelor495 276 (Priv.ap)
501 864 (Syk.ap.)
483 456 (Off.et.)
614 256 (Lmf)
Kilde: Farmasiforeningen
Reseptarfarmasøyter arbeider med ekspedering av resepter, service, råd og veiledning overfor publikum om legemidler og legemiddelbruk, i apotek og andre godkjente utsalgssteder, og med produksjon av legemidler. Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble delt fra 1.4.2007 mellom provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.NFF - Norges Farmaceutiske ForeningNei00Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
Ja, farmasøyter med ekspedisjonsrett i Norge kan rekvirere legemidler til farmasøytisk avdeling ved sykehus, jf Rekvireringsforskriften § 2-4.NeiNeiMaster i farmasiFIP - International Pharmaceutical Federation (Fédération Internationale Pharmaceutique)Ingen

 

De viktigste forskjellene mellom hvilke norske og svenske helsemessige profesjoner som har autorisasjon/ lisens er at i Sverige er 21 helsepersonellgrupper autorisert, hvorav også følgende profesjonsgrupper som ikke har tilsvarende stilling i Norge:

 1. Logoped
 2. Naprapat
 3. Psykoterapeut
 4. Sjukhusfysiker

På den annen side er følgende helsepersonell særskilt autorisert/ lisensiert i Norge, men ikke i Sverige:

 1. Ambulansearbeider - ambulanssjukvårdare
 2. Apotektekniker - apotekstekniker
 3. Fotterapeut - fotterapeut
 4. Helsefagarbeider - undersköterska
 5. Helsesekretær - ingen
 6. Hjelpepleier - undersköterska
 7. Omsorgsarbeider - ingen
 8. Ortoptist - ingen
 9. Perfusjonist - ingen
 10. Tanntekniker - tandtekniker
 11. Tannhelsesekretær - tandsköterska
 12. Vernepleier