Bli inspirert - vår liste over temaer vi underviser ofte i - benytt skjemaet i bunnen av siden

 • Oversikt over lovgivningen, hva skjer i helse-Norge, siste lovendringer
 • Forbudet mot snoking i pasientjournaler – hvordan pasienter enkelt får innsyn i/kunnskap om foretatt snoking, eksempler fra praksis, og hva som ventelig vil skje i forhold til rettslig forfølging mot det enkelte helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering. Misforståelsene knyttet til endringene i legemiddelhåndteringsforskriften. Hva glemmer man lett på sykehusene?
 • Kommunenes ansvar for legemiddelhåndtering og medisinering i barnehage, skole, SFO mv.
 • Helsesøstres og jordmødres anledning til rekvirering av prevensjonsmidler for unge jenter/kvinner – og den betydelige utvidelsen som kom 1.1.2016.
 • Vergemålsloven som ble innført 1.7.2013. Bruk av fremtidsfullmektiger og profesjonelle verger. Vergemål ved alvorlig spiseforstyrrelser og spillavhengighet. Minste middels prinsipp mv.
 • Rett til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i Norge. Hvilken type helsehjelp har flyktninger og innvandrere krav på, og hvem betaler?
 • Smittevern – helsesøsters arbeid ift tuberkulosetesting, helsepersonells meldeplikter etc, omfang og regulering ift seksuell helse, klargjøring av ungdoms informasjonsplikter til lege mv ift kjønnssykdommer (chlamydia mv), myndigheters hjemler og helseberedskap/strategi ift alvorlig utbrudd av smittsom allmennfarlig sykdom (ebola, bioterrorisme etc).
 • Helsepersonells varslingsplikt til barnevernet (mishandling av barn) og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten (sosialtjenesten) ved gravide rusmiddelmisbrukere. Ett glass vin om dagen - skal det meldes?
 • Pasientens rett til medvirkning ved behandling, for eksempel hva angår smertelindring.
 • Bruk av elektroniske tjenester - lovlig og ulovlig: den kraftige satsingen på e-helse-prosjekter (Nasjonal Kjernejournal, eResept/Mine Resepter, Mine Vaksiner, pasientjournal på nett mv) i helsevesenet.
 • Vaksinering - tilstrekkelig om én forelder med foreldreansvar sier ja til vaksiner i Barnevaksinasjonsprogrammet?
 • Retten til fritt rehabiliteringsvalg. Ønsker private aktører å yte helsehjelp på disse vilkårene?
 • Helsepersonells muligheter til å håndtere uforsvarlig arbeidspress – med utgangspunkt i lovgivningen
 • Forbudet mot å motta gaver i tjeneste – hvor går grensene? De utbredte misforståelsene om konsekvensene, illustrert med praktiske eksempler.
 • Reaksjoner mot helsepersonell – hva blir de ulike helsepersonellgruppene felt på i klagebehandling og domstolsbehandling.
 • Pasientens krav på retting og sletting av journal.
 • Helsepersonells varslingsplikt/ og -rett til nødetater. Politiets utbredte misforståelser om adgang til pasienter og opplysninger. Funn av narkotika på pasienter - når skal det meldes og når gjelder taushetsplikten?
 • Når og hvordan kan helsepersonell eventuelt nekte/ begrense pasienter/pårørende å ta bilder, video av helsepersonellet og legge det ut på internett (sosiale medier)? Hva er myndighetenes strategier?
 • Kan ambulansesjåfører ta bilder av pasienter (forsøksvis anonymt) og legge det ut på internett i privat sammenheng? Grensene for lovlighet og anonymitet, illustrert med eksempler på overtramp.
 • De tidligere og nye reglene om rettighetspasienter – ventelistegaranti og behandlingsfrist, fritt behandlingsvalg, fritt sykehjemsvalg. Illustrert med de alvorlige problemene enkelte sykehus hadde med dette.
 • Pasient- og brukerombudenes rolle som nå også omfatter kommunehelsetjenesten. Ombudets rolle som trykkventil for helsepersonell selv.
 • Akutthjelp og rett til å nekte slik hjelp – de skarpe og særlige regler vi har i Norge, avviker på vesentlige punkter fra øvrig nordisk lovgivning. Plikt som også gjelder i fritiden.
 • Innsyn i barns journal. Barns innsyn i avdøde foreldres journaler.
 • Alternativbehandlingsloven – bruk av alternativ behandling som trekkes inn i sykehusene og i kommunehelsetjenesten.
 • Bruk av tvang og makt overfor pasienter, brukere og psykisk utviklingshemmede – krav, grenser og dokumentasjonsplikter. De ulike tvangshjemler i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, psykisk helsevernlov. Tvangsmedisinering, mating, innelåsing, personlig hygiene mv i kommunen. Få kommuner oppfyller kravene. Tvang brukes i alt for omfattende utstrekning.
Tjuvstart
Ung-kvinne-pa-markedet
Sopp
 • Samtykke og informasjon på vegne av barn og ungdom – grensene, vurderingene, Barnekonvensjonens krav. Helsepersonells store problemer med å avklare hvem som samtykker på vegne av barn og ungdom -  problemene er ikke det/der en forventer.
 • Pasientjournallovens viktige endringer på dette feltet fra 1.1.2015. Oppgavene arbeidsgiver har før dette er oppfylt.
 • Helsepersonells utfordringer ved deltakelse i tverrfaglige kommunale team.
 • Helsesøster som skadevolder av alvorlig somatisk skade på pasient - hva kan vi lære?
 • Avviksbehandling og internkontroll i helsetjenesten, meldeplikter til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens helsetilsyn.
 • Regjeringens varslede innføring av Havarikommisjonen i helsetjenesten, NOU'ens flertalls fraråding av å opprette slik kommisjon.
 • Dokumentasjonsplikt – flytting mellom kommuner, flytting til utlandet, nekting av overføring av journal, hva kan/skal skrives om mor i barnets journal, skal det opprettes egen journal på mor – og i tilfelle av hvem, dokumentasjon i/fra søskenjournal
 • Helsepersonell som vitner mv i domstolene eller i fylkesnemndene – taushetsplikten forbyr mye vitneprov! Det uhensiktsmessige skillet mellom leger, sykepleiere, jordmødre, psykologer og apotekere, og resten av helsepersonellgruppene.
 • Helsepersonells egen bruk av medikamenter i tjeneste – hvordan håndtere dette innenfor lovgivningen?
 • Pilotreglene for helsepersonells alkoholkonsum – karantenetid for inntak av alkohol før arbeid. Hva hvis helsepersonellet nekter å avgi blodprøve - automatisk positiv eller tvang? Lovlig beruselse på jobb. Arbeidsgiveres misforståelse om rusmiddeltesting.
 • Stikkskadedirektivets store betydning på sykehusene.
 • Om statsborgerskap. Når blir barn født av utenlandske foreldre norske statsborgere? Dette har vist seg å være et etterspurt tema hos blant annet jordmødre og helsesøstre.
 • Det ufødte livs rettslige vern. Situasjoner illustrert ved mors rett til medisinering (cytostatika mv) under svangerskapet av levedyktig barn som påfører barnet alvorlig skade/død, uten å ville ta keisersnitt.
 • Kjønnslemlestelsesproblematikk. Satsingsområde gjennom 16 år. De nye reglene fra 1.10.2015.
 • Tvangsekteskap er ulovlig – mens arrangerte ekteskap er lovlig – hvor går grensen?
 • Retningslinjene for barselomsorgen, hjemmefødsler, fødselsomsorgen og svangerskapsomsorgen
 • Barns særlige rettigheter i helsetjenesten, Barnekonvensjonens regler kombinert med pasient- og brukerrettighetslovens regler.

Klipp ut - send oss - vi lager fullt oppsett til en fagdag  SKJEMA FOR UTFYLLING