Når helsepersonellet havner i gapestokken – hvor er personvernet?

oktober 26, 2016 bjoernar No comments exist

Når helsepersonellet havner i gapestokken

– hvor er personvernet?

 

1. Rettferdig, tålelig, passende og tydelig

2. Alles innsynsrett i administrative reaksjoner mot helsepersonell

3. Taushetsbelagte eller offentlig tilgjengelige opplysninger

3.1 Taushetsplikten i forvaltningsloven

3.2 Offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven – innsynsretten

3.2.1 Hovedregelen

3.2.2 Dokumenter med begge opplysningstyper

3.3 Merinnsyn - meroffentlighet

3.4 Personopplysningsloven - personvern

3.4.1 Personopplysningsloven, -direktivet og -forordningen

3.4.2 Behandling av personopplysninger ved hjelp av elektroniske hjelpemidler

3.5 Skjerming av navn i offentlige postjournaler

3.5.1 Postjournalen som skal være tilgjengelig på internett – ikke ennå i kraft

3.5.2 Dokumenter som kan gjøres tilgjengelig på internett

3.5.3 Opplysninger som skal journalføres i postjournalen

3.6 Behandlingen av tilsynssaker – saksbehandling og omfang

3.7 Enkeltvedtak med klagerett

3.8 Illustrasjon av gapestokken – hvordan dette virker i praksis

4. Justisdepartementets lovavdeling

4.1 Nærmere om lovavdelingen

4.2 Ny offentlighetslov fra 2009

4.3 Hvorfor har helsepersonell et svakere vern?

4.4 Tolkningspraksis fra justisdepartementets lovavdeling

4.4.1 Generelt om lovavdelingens uttalelser

4.4.2 Straffbare forhold begått i nærings- eller forretningsforhold ikke unntatt

4.4.3 Mulig taushetsplikt for sensitive bakenforliggende årsaker

4.4.4 Ikke taushetsplikt for opplysninger om ilagte administrative reaksjoner

4.4.5 Varierer mellom ulike typer helsepersonell

4.4.6 Uavhengig av helsepersonellets arbeids-/virksomhetsmessige status

4.4.7 Tjenstlige handlinger, men også flere alvorlige forhold utenfor tjeneste

4.4.8 Innledende mistanker i en tilsynssak

4.4.9 Negative konsekvenser for senere jobbmuligheter

4.4.10 Domstolsbehandling av tilsynssaken

4.4.11 Senere tilbakeført autorisasjon

5. Statens helsetilsyns redegjørelse for egen skjermingspraksis

5.1 Helsetilsynets brev 28.3.2014 i sak 2012/1150

5.2 Datatilsynets kommentarer til helsetilsynets skjermingspraksis i sak 2012/1150

6. Helsefagelever med rusproblemer

6.1 Rett til å varsle statens helsetilsyn

6.2 Rett til å varsle praksissteder (helseinstitusjoner)

 

1. Rettferdig, tålelig, passende og tydelig

Mange helsepersonell opplever i løpet av en lang yrkeskarriere på et eller annet tidspunkt å bli mistenkt, rettmessig eller urettmessig, for å ha opptrådt i strid med helselovgivningen. En slik sak kan resultere i at tilsynsmyndigheten åpner en tilsynssak etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a, det vil si en sak hvor det vurderes om helsepersonellet skal ilegges en administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11.

 

Følgende 775 år gamle sitat benyttes ofte av jurister for å beskrive typiske kjennetegn ved en godt utformet lov:

 • Loven skal være ærlig og retfærdig,
  taalelig, efter Landets Sædvane,
  passende og nyttig og tydelig,
  saa at alle kan vide og forstaa, hvad Loven siger.

Sitatet er hentet fra innledningen til tredje avsnitt i fortalen til Jyske Lov fra 1241, men kan tjene som en treffende rettesnor for hva som anses som god juss den dag i dag.

2. Alles innsynsrett i administrative reaksjoner mot helsepersonell

Enhver kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, henvende seg til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og be om å få opplyst om et helsepersonell noensinne har fått en advarsel, har fått autorisasjonen suspendert, tilbakekalt eller begrenset, eller er ilagt en annen form for administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11.

 

Man må identifisere det angitte helsepersonell og be om disse opplysningene. Henvendelsen kan skje pr e-post, og man får svar på e-post. Adressen for slike henvendelser er postmottak(Bytt ut denne parentesen med @ tegnet)helsetilsynet.no.

3 Taushetsbelagte eller offentlig tilgjengelige opplysninger

3.1 Taushetsplikten i forvaltningsloven

Fylkesmennene og Helsetilsynet er offentlige organer som er underlagt blant annet forvaltningsloven og offentlighetslovens. Mens forvaltningsloven har bestemmelser som pålegger taushetsplikt for blant annet opplysninger om «noens personlige forhold», fastslår offentlighetslovens at opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt skal være offentlige.

 

Hovedregelen om taushetsplikt for forvaltningsorganer som fylkesmennene og Helsetilsynet følger av forvaltningsloven § 13:

 • § 13. (taushetsplikt).
 •    Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
 •    1) noens personlige forhold, eller
 •    2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
 •    Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
 •    Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

3.2 Offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven – innsynsretten

3.2.1 Hovedregelen

Hovedregelen om offentlighet fremgår av offentlighetsloven § 3:

 • § 3. Hovudregel
 •    Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Avgrensningen mellom taushetsplikten i forvaltningsloven og offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven følger av offentlighetsloven § 13 første ledd. Opplysninger underlagt taushetsplikt unntas fra offentlighetens innsynsrett.

3.2.2 Dokumenter med begge opplysningstyper

En rekke dokumenter som behandles av Helsetilsynet inneholder både opplysninger som er underlagt taushetsplikt, og opplysninger som ikke omfattes av taushetsplikten. I slike situasjoner skal de deler av dokumentet som ikke er taushetsbelagt være offentlige. Dette gjelder med mindre de offentlige delene alene gir et klart misvisende inntrykk av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold. Hjemmelen for å unnta hele resten av dokumentet fremgår av offentlighetsloven § 12.

 • § 12. Unntak for resten av dokumentet
 •    Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av dokumentet dersom
 •    a) desse delane aleine vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet,
 •    b) det vil vere urimeleg arbeidskrevjande for organet å skilje dei ut, eller
 •    c) dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet.

Det var en villet praksis at allmennhetens rett til innsyn i offentlig virksomhet ble styrket da den nye offentlighetsloven tok til å gjelde fra 2009. Muligheten til å gjøre unntak fra innsyn ble mindre ved at unntaksvilkårene ble strengere, og kravet til begrunnelse for avslag på innsyn ble også skjerpet. Fra 1.1.2009 ble det også fastsatt en ny Offentlighetsforskrift med mer utdypende bestemmelser.

3.3 Merinnsyn - meroffentlighet

Selv om et dokument eller opplysninger i dette kan unntas fra offentlighet etter taushetspliktbestemmelsen i forvaltningsloven § 13, jf offentlighetsloven § 13 første ledd, fastslår offentlighetsloven at Helsetilsynet alltid skal vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent, helt eller delvis. Dette prinsippet betegnes merinnsyn eller meroffentlighet. Offentlighetsloven §11 pålegger vurdering av merinnsyn:

 • § 11. Meirinnsyn
 •    Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.

3.4 Personopplysningsloven - personvern

3.4.1 Personopplysningsloven, -direktivet og -forordningen

Personopplysningsloven har vilkår som må være oppfylt for at personopplysninger skal kunne «behandles», og gir nærmere regler om slik behandling. Personopplysninger er «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson» etter definisjonen i § 2 nr 1. Juridiske personer (selskaper, foreninger etc) er ikke omfattet av vernet i personopplysningsloven.

 

Personopplysningsloven regulerer kun behandling av personopplysninger som skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler, se § 3 første ledd bokstav a). Hvis dokumenter som inneholder personopplysninger offentliggjøres, for eksempel på internett via OEP, eller det gis innsyn i opplysninger pr e-post, vil dette være en behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler.

 

Personopplysningsloven vil dessuten gjelde hvis personopplysninger offentliggjøres eller det gis innsyn uten bruk av elektroniske hjelpemidler, men da kun hvis personopplysningene inngår i et personregister, se § 3 første ledd bokstav b).

3.4.2 Behandling av personopplysninger ved hjelp av elektroniske hjelpemidler

Behandles personopplysninger i strid med personopplysningsloven eller forskrifter til loven, kan Datatilsynet i medhold av § 46 gi pålegg om at behandlingen skal opphøre, eller stille vilkår som må oppfylles for at den skal være i samsvar med loven. Et praktisk vilkår å kunne stille er at bestemte opplysninger i dokumentet (OEP) utelates, før dokumentet gjøres tilgjengelig på internett. Dette kan Datatilsynet gjøre med hjemmel i personopplysningsloven § 46, jf § 11 første ledd bokstav b) og/ eller c).

 

Det følger allerede av Offentlighetsforskriften § 7 annet ledd bokstav c) at opplysninger som regnes som sensitive etter personopplysningsloven § 2 nr 8 skal fjernes fra det som offentliggjøres på internett. Dette er opplysninger i dokumenter om helsepersonellets:

 •    a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
 •    b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
 •    c) helseforhold,
 •    d) seksuelle forhold,
 •    e) medlemskap i fagforeninger.

3.5 Skjerming av navn i offentlige postjournaler

3.5.1 Postjournalen som skal være tilgjengelig på internett – ikke ennå i kraft

Det fremgår av Offentlighetsforskriften § 6 første ledd bokstav c) og d) at henholdsvis Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal gjøre postjournalen sin tilgjengelig for allmennheten på Internett:

 • § 6. Tilgjengeleggjering av journalar på Internett
 •    Følgjande organ som fører elektronisk journal, skal gjere journalen tilgjengeleg for ålmenta på Internett:
 •    a) alle departementa og Statsministerens kontor
 •    b) alle dei statlege direktorata som har heile landet som verkeområde
 •    c) alle dei statlege tilsyna som har heile landet som verkeområde
 •    d) fylkesmennene.
 • Plikta til å gjere journalen tilgjengeleg på Internett omfattar berre den sentrale eininga i eit direktorat eller eit tilsyn som også har regionale einingar. Utanriksdepartementet kan fastsetje at utanriksstasjonar som fører eigen elektronisk journal, skal gjere han tilgjengeleg for ålmenta på Internett. Det overordna departementet avgjer i tvilstilfelle om eit underlagt organ er omfatta av plikta til å gjere journalen tilgjengeleg på Internett.
 •    Følgjande organ er ikkje i noko tilfelle omfatta av plikta til å gjere elektronisk journal tilgjengeleg på Internett:
 •    a) Regjeringsadvokaten
 •    b) Riksadvokaten
 •    c) Etterretningstenesta
 •    d) Politiets tryggingsteneste (PST)
 •    e) Patentstyret
 •    f) Nasjonalt tryggingsorgan
 •    g) Norsk pasientskadeserstatning
 •    h) Pasientskadenemnda.
 •    Innhaldet i journalar som blir gjorde tilgjengelege på Internett, skal vere i samsvar med arkivforskrifta § 2-7 fyrste ledd andre punktum. I tillegg skal journalen opplyse om kontaktpunkt for den enkelte sak hos det aktuelle organet. Når opplysningar ikkje er tekne med i offentleg journal, jf. arkivforskrifta § 2-7 andre ledd, skal utelatinga og fullstendig unntaksheimel gå fram av journalen. Dersom det er teke avgjerd om at eit dokument heilt eller dels skal vere unnateke frå innsyn, kan journalen innehalde opplysning om dette i form av fullstendig unntaksheimel og med opplysning om unntaket gjeld heile eller delar av dokumentet.
 •    Opplysningar som er nemnde i § 7 andre ledd, skal ikkje gå fram av offentleg elektronisk journal. Slike opplysningar skal heller ikkje gå fram av journal eller liknande register som eit organ som ikkje er omfatta av ordninga etter fyrste ledd gjer tilgjengeleg på Internett. Offentleg elektronisk journal for organ som er omfatta av ordninga etter fyrste ledd, skal innrettast slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamn i innførslar i journalane som er eldre enn eit år.

3.5.2 Dokumenter som kan gjøres tilgjengelig på internett

Offentlighetsforskriften § 7 har bestemmelser om hvilke dokumenter som forvaltningsorganet kan gjøre tilgjengelig på Internett:

 • § 7. Tilgjengeleggjering av dokument på Internett
 •    Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett.
 •    Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett:
 •    a) opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov
 •    b) opplysningar som det kan gjerast unntak frå innsyn for etter § 9 i forskrifta her
 •    c) opplysningar som nemnde i personopplysningslova § 2 nr. 8
 •    d) fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarande funksjon
 •    e) opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i styret i sjølvstendige rettssubjekt
 •    f) materiale som ein tredjepart har immaterielle rettar til, med unntak for slikt materiale som er nemnd i § 5 fyrste ledd andre punktum og for materiale der rettshavaren samtykkjer til at materialet blir gjort tilgjengeleg.
 •    Organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, skal opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av dokument.

3.5.3 Opplysninger som skal journalføres i postjournalen

Av Offentlighetsforskriften § 6 tredje ledd fremgår at innholdet i journaler som blir gjort tilgjengelig på Internett skal være i samsvar med Arkivforskriften § 2-7 første ledd annet punktum. I påvente av at Offentlighetsforskriften § 6 settes i kraft gjelder imidlertid Arkivforskriften generelt for innføring i postjournalen, også den journalutgaven som finnes i OEP. Arkivforskriften § 2-7 lyder:

 • § 2-7. Opplysningar i journal- og arkivsystem
 •    Innføring i journalen skal skje på ein måte som gjer det mogleg å identifisere dokumentet, så langt dette kan gjerast utan å røpe opplysningar som er undergitt teieplikt i lov eller i medhald av lov, eller som elles kan unntakast frå offentleg innsyn. Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:
 • a) journalføringsdato,
 • b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar),
 • c) sendar og/eller mottakar,
 • d) opplysningar om sak, innhald eller emne,
 • e) dateringa på dokumentet.
 • I tillegg skal journalen innehalde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.
 •    Er det ikkje mogleg å registrere eit dokument utan å røpe opplysningar som er undergitt lovheimla teieplikt, eller som allmenta elles ikkje kan krevje, kan det nyttast nøytrale kjenneteikn, utelatingar eller overstryking på den kopien eller utskrifta av journalen som allmenta kan krevje innsyn i. Heil utstryking av ei innføring kan berre nyttast dersom det er nødvendig for ikkje å røpe opplysningar som er undergitt lovheimla teieplikt. For registrering av tryggingsgraderte dokument gjeld føresegner om informasjonstrygging § 4-10 til § 4-17 fastsette i medhald av tryggingslova. For registrering av vernegraderte dokument gjeld verneinstruksen § 8.
 •    I arkivsystemet kan ein i tillegg registrere opplysningar som skal nyttast i den interne saksoppfølginga, t.d. om saksbehandlar, behandlingsfristar o.l. Andre opplysningar enn dei obligatoriske journalopplysningane, jf. første og andre ledd, treng ikkje takast med i den kopien eller utskrifta av journalen som allmenta kan krevje innsyn i.
 •    Dokument som høyrer til same saka, skal i journalen knytast i hop med felles saksnummer eller anna tilvising.

3.6 Behandlingen av tilsynssaker – saksbehandling og omfang

Fylkesmennene er førstelinjen med tilsynsansvaret for helse- og omsorgstjenester i fylket, og fører tilsyn med alle de 29 helsepersonellgruppene og annet personell som yter helse- og omsorgstjenester. De påpeker pliktbrudd og veileder helsepersonell og virksomheter i fylket. Fylkesmennene har hjemmesider på www.fylkesmannen.no. For landets 19 fylker finnes det 17 fylkesmenn, hvor henholdsvis fylkene Aust- og Vest-Agder og Oslo og Akershus har felles fylkesmann.

 

Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med helse- og omsorgstjenester, og er overordnet organ for fylkesmennene. Administrative reaksjoner mot helsepersonell kan kun vedtas av Statens helsetilsyn. Fylkesmannen har selv myndighet til å avslutte en tilsynssak, men er ellers saksforberedende organ for Statens helsetilsyn i tilsynssaker etter helsepersonelloven kapittel 11. I tilsynssaker hvor fylkesmannen er saksforberedende organ for Statens helsetilsyn skal de selv ikke ta stilling eller konkludere om helselovgivningen er brutt.

3.7 Enkeltvedtak med klagerett

Helsetilsynet må ta stilling til hvilke opplysninger i et dokument som er underlagt taushetsplikt og unntatt fra innsyn, og hvilke opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og underlagt offentlighet. Denne vurderingen/ avgrensningen av de ulike dokumentene og opplysningene i et dokument, er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 32.

 

Fristen for å klage på unntatte opplysninger fra Helsetilsynet er tre uker. Klageorganet er Helse- og omsorgsdepartementet, men klagen sendes via Helsetilsynet.

 

3.8 Illustrasjon av gapestokken – hvordan dette virker i praksis

En gjennomgang av OEP når dette skrives viser at ved å angi for eksempel «tilbakekall sykepleier» i feltet «Sakstittel/dokumenttittel» under Avansert søk, og angi Statens helsetilsyn som valgt virksomhet, og velge «Alle år» gir et oversiktsbilde som viser en rekke dokumenter med sakstittel «Tilsynssak – sykepleier – og [nøyaktig navn på helsepersonellet]» for flere år tilbake. Dette søket gir når denne artikkelen skrives hele 813 treff i OEP.

 

Trykker man på den klikkbare teksten i kolonnen «Sakstittel» får man opp alle dokumenter som er lagt ut på OEP under dette saksnummeret, og man kan bestille alle dokumentene man vil i saken. Trykker man i stedet på den klikkbare teksten i kolonnen «Dokumenttittel», får man frem alle detaljer om det enkelte dokument som er lagt ut på OEP. Brukeren kan også fra denne siden bestille innsyn i dette dokumentet.

4. Justisdepartementets lovavdeling

4.1 Nærmere om Lovavdelingen

Justisdepartementet lovavdeling (Lovavdelingen) er regjeringens og sentralforvaltningens ekspertorgan, og inngår organisatorisk som en avdeling i Justis- og beredskapsdepartementet. Avdelingen ble etablert så lang tilbake som 1885, og det arbeider omtrent 40 jurister der under ledelse av ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou. Lovavdelingen skal bidra til å sikre tilstrekkelig kvalitet i lovgivningen, og har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket. Avdelingen gir også juridiske råd til regjeringen og departementene. Alle lovforslag, med unntak av skattelovforslag som Skattelovavdelingen i Finansdepartementet håndterer selv, skal forelegges Lovavdelingen for lovteknisk gjennomgåelse.

4.2 Ny offentlighetslov fra 2009

Flere av de uttalelsene som det er vist til i denne artikkelen er avgitt før 1.1.2009, hvor ny offentlighetslov trådte i kraft. Den nye offentlighetsloven styrket retten til innsyn i saksdokumentene i forvaltningen. Den nye offentlighetsloven gjelder alle dokumenter hos alle organer som er omfattet av offentlighetsloven, uavhengig av hvor gammelt dokumentet er. Henvisningene i Lovavdelingens uttalelser til lovbestemmelsene i den gamle offentlighetsloven, er i denne artikkelen oppdatert ved angivelse i parentes til dagens bestemmelse.

 

4.3 Hvorfor har helsepersonell et svakere vern?

I utgangspunktet gjelder taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 første ledd også for offentlig ansatt helsepersonell. Ettersom helsepersonell skal vareta allmenne interesser, er imidlertid taushetsplikten for opplysninger knyttet til arbeid for det offentlige snevrere enn det som ellers gjelder.

 

Pasienter som er omtalt i de samme sakene er i denne egenskap for eksempel ikke offentlig ansatt, og nyter et sterkere vern i form av full taushetsplikt.

 

Justisdepartementets Lovavdeling fastslo allerede den 8.7.2005 at selve opplysningen om at et helsepersonell har fått tilbakekalt eller suspendert sin autorisasjon som helsepersonell, ikke er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1. Denne opplysningen er med andre ord ikke å anse som «noens personlige forhold». Dette får som konsekvens at opplysninger om navn på helsepersonell blir registrert i postjournalen som gjøre tilgjengelig over OEP.

4.4 Tolkningspraksis fra Justisdepartementets Lovavdeling

4.4.1 Generelt om Lovavdelingens uttalelser

 

Det er særlig følgende publiserte uttalelser fra Lovavdelingen som er sentrale og bidrar til å kaste lys over hvordan regelverket er å forstå:

Når helsepersonell havner i gapestokken

Sentrale uttalelser fra Lovavdelingen knyttet til OEP og helsepersonell
(Kronologisk liste)
DatoTittelSaksnummerMottaker
16.07.2002§ 13 – Elever med rusproblemer i helsefag – forhold til taushetsplikten2000/11729Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet
16.07.2004Avklaring av forholdet mellom personopplysningsloven og offentlighetsloven2004/4600Datatilsynet
08.07.2005§ 13 – Tolkning av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 – tilsynssaker mot helsepersonell2005/3575Helse- og omsorgsdepartementet
24.08.2010§ 13 – Skjerming av navn på offentlige postjournaler2009/4822Statens helsetilsyn
19.01.2011§ 13 – Taushetsplikt knyttet til opplysninger om tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell2010/7696Helse- og omsorgsdepartementet

4.4.2 Straffbare forhold begått i nærings- eller forretningsforhold ikke unntatt

I en uttalelse av 8.7.2005 la Lovavdelingen til grunn at opplysninger om straffbare forhold begått i nærings- eller forretningsforhold (utenfor helsepersonellets private sfære) som hovedregel ikke var omfattet av den forvaltningsmessige taushetsplikt. Denne uttalelsen ble avsagt før ny offentlighetslov trådte i kraft fra 2009, hvor allmennhetens innsynsrett i forvaltningens dokumenter ble styrket. Det er derfor ingen grunn til å legge en annen og strengere fortolkning til grunn etter dagens regelverk i avgrensningen mellom forvaltningsloven og offentlighetsloven.

 

I senere uttalelser fra Lovavdelingen fra perioden etter 1.1.2009 har Lovavdelingen sluttet seg til denne tidligere prinsipputtalelsen, se uttalelse av 19.1.2011:

 • Når det gjelder opplysninger om straffbare handlinger eller andre lovbrudd, begått utenfor den private sfære, men i nærings- eller forretningsforhold, er det uttalt i Justisdepartementets Veileder i offentlighetsloven (G-0354 B), på s. 60, at det trolig skal mye til før slike opplysninger vil være omfattet av taushetsplikten. Lovavdelingen mener at dette også må være utgangspunktet i forhold til opplysninger om straffbare handlinger og andre lovbrudd som er begått av helsepersonell under utførelsen av eller i forbindelse med deres tjeneste. Vi antar at mange tilsynssaker vil ha sin bakgrunn i forhold som er straffbare eller andre lovbrudd. I tilfelle der tilsynssaken har sin bakgrunn i forhold som ikke er straffbare og som heller ikke representerer et lovbrudd, må det samme utgangspunktet legges til grunn.

Også Sivilombudsmannen har sluttet seg til tilsvarende prinsipper i sak SOMB-2006-28 gjengitt i årsmeldingen for 2006 på side 126 vedrørende tap av autorisasjon for en psykolog.

4.4.3 Mulig taushetsplikt for sensitive bakenforliggende årsaker

Lovavdelingen presiserte i sin uttalelse av 8.7.2005 at den manglende taushetsplikten kun gjaldt opplysninger om det er begått et lovbrudd eller andre misligheter i tjenesten og hva dette består i. De nærmere bakenforliggende årsakene vil være taushetsbelagt hvis de regnes som sensitive:

 • Vi presiserer at det ovenstående bare gjelder opplysninger om at det er begått lovbrudd eller andre misligheter i tjenesten og hva dette består i. Opplysninger om de bakenforliggende årsaker til og mer detaljerte opplysninger omkring forholdet vil være underlagt taushetsplikt, dersom disse er sensitive, f.eks. opplysninger om sykdom, sosiale eller personlige problemer eller andre opplysninger som gjelder vedkommendes personlige egenskaper.
 •  

 • Hvilken type forhold det dreier seg om vil ha betydning for taushetsplikten. I eksempelet som nevnes i HODs brev om [helsepersonell] som har skrevet ut preparater til seg selv, vil f.eks. denne opplysningen isolert sett gi sterke indikasjoner på sykdom eller medikamentmisbruk, som vil være taushetsbelagte opplysninger. Etter vår vurdering tilsier dette at en opplysning om at helsepersonell ulovlig har skrevet ut medikamenter til egen bruk vil være taushetsbelagt. Dette kan stille seg annerledes hvis det gis opplysninger om ulovlig foreskriving av medikamenter uten at det opplyses til hvem.
4.4.4 Ikke taushetsplikt for opplysninger om ilagte administrative reaksjoner

Selve opplysningene om at man har eller ikke har en autorisasjon som helsepersonell vil ikke være omfattet av taushetsplikten, i henhold til Lovavdelingens uttalelse av 8.7.2005. Det samme må gjelde om det er tale om lisens eller spesialistgodkjenning:

 • Opplysninger om en person har en autorisasjon som helsepersonell eller om vedkommendes autorisasjon er suspendert eller inndratt, vil ikke være underlagt taushetsplikt.
4.4.5 Varierer mellom ulike typer helsepersonell

Lovavdelingen kom i uttalelsen av 8.7.2005 til at det vil være forskjeller mellom ulike typer helsepersonell, avhengig av om allmennhetens tillit er særlig viktig. Det gjelder strengere regler for å kunne skjerme navn til for eksempel leger og psykologer enn for eksempel sykepleiere:

 • Hva slags helsepersonell det er tale om, vil også ha vurdering [betydning, min korrigering] for spørsmålet om det foreligger taushetsplikt. Opplysninger om misligheter begått av helsepersonell hvor allmennhetens tillit er særlig viktig, f.eks. leger og psykologer, vil således oftere ikke være omfattet av taushetsplikten enn tilsvarende opplysninger som gjelder helsepersonell på et lavere nivå, f.eks. sykepleiere, hjelpepleiere og legesekretærer. Innenfor de ulike yrkesgrupper vil det også ha betydning hvilket stillingsnivå vedkommende har, slik at taushetsplikten vil være snevrere for høyere stillinger. På samme måte vil taushetsplikten generelt være snevrere for yrkesgrupper som er underlagt en autorisasjonsordning enn for grupper som ikke er det, fordi en autorisasjon vil ha betydning for allmennhetens generelle tillit til yrkesgruppen.
4.4.6 Uavhengig av helsepersonellets arbeids-/virksomhetsmessige status

Uttalelsen tar også stilling til en viktig avgrensning av om helsepersonellet er ansatt i det offentlige, private eller driver selvstendig næringsvirksomhet:

 • Etter vår vurdering har det ikke noen betydning for taushetsplikten om helsepersonellet er ansatt i det offentlige, private eller er selvstendig næringsdrivende, i hvert fall så lenge det er tale om yrkesgrupper som er underlagt en autorisasjonsordning. I disse tilfellene har det etter vår mening heller ikke betydning om virksomheten er offentlig finansiert. Et sentralt moment i vurderingen av om det foreligger taushetsplikt er hvor viktig allmennhetens tillit er for den aktuelle stillingen eller yrkesgruppen. For autorisert helsepersonell kan vi ikke se at det har noen betydning i forhold til dette momentet om f.eks. en lege er offentlig eller privat ansatt.

Dette innebærer at tilsvarende vurderinger vil være aktuelle i tilsynssaker mot leger, fotterapeuter og tannleger selv om disse kun driver selvstendig næringsvirksomhet i egen klinikk uten offentlig finansiering/ tilskudd.

4.4.7 Tjenstlige handlinger, men også flere alvorlige forhold utenfor tjeneste

Helsepersonell som begår straffbare handlinger utenfor virksomheten som helsepersonell, men som er av en slik karakter at de får innvirkning på deres offentlige autorisasjons- eller lisensforhold som helsepersonell i en tilsynssak, risikerer at dette får som konsekvens at forholdet ikke omfattes av taushetsplikten og følgelig ikke skjermes fra innsyn:

 • Det ovennevnte tar sikte på tilfeller der lovbruddet eller mislighetene er begått under utførelsen eller i forbindelse med vedkommendes tjeneste. Lovbrudd eller andre misligheter begått av helsepersonell utenfor tjenesten står i forhold til taushetsplikten i utgangspunktet i samme stilling som tilsvarende handlinger begått av andre personer i den private sfære. Dersom vedkommendes handlinger begått i den private sfære sier noe om hans egnet som lege e.l., vil imidlertid dette tilsi at taushetsplikten er snevrere enn den ellers ville vært, f.eks. i et tilfelle der en barnelege begår seksuelle overgrep mot egne eller andres barn på fritiden.
4.4.8 Innledende mistanker i en tilsynssak

Hvor i saksbehandlingen Statens helsetilsyn har kommet, vil også ha betydning for tilsynets vurderinger. Hvis det er tidlig i saken, og opplysningene kun er ikke verifiserte påstander eller mistanker som det knytter seg begrunnet usikkerhet til, kan opplysningene være underlagt taushetsplikt inntil dette er verifisert. I så fall skal opplysningene skjermes i postjournalen, både i den alminnelige postjournalen og i den varianten som publiseres på Internett:

 • Tidspunktet for når det er aktuelt å gi innsyn, vil også kunne ha betydning for spørsmålet om det foreligger taushetsplikt. Vi antar at det på et tidlig stadium i en tilsynssak ofte vil knytte seg usikkerhet til om beskyldninger eller mistanker medfører riktighet. Hvis det knytter seg begrunnet usikkerhet til alvorlig mistanker eller beskyldninger, som f.eks. gjelder overgrep mot pasienter, tilsier dette etter Lovavdelingens vurdering at opplysningene anses underlagt taushetsplikt inntil de er bekreftet, typisk til da det er fattet vedtak i saken. Uavhengig av spørsmålet om taushetsplikt mener vi at man i slike tilfelle[r] bør benytte andre unntakshjemler, f.eks. offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 5, inntil mistanken er bekreftet eller avkreftet.
4.4.9 Negative konsekvenser for senere jobbmuligheter

Det forhold at offentlig tilgjengelige opplysninger om tidligere suspensjon eller tilbakekall av autorisasjon vil kunne ha negative konsekvenser for helsepersonellets senere jobbmuligheter, levnes ingen vekt som argument:

 • Helse- og omsorgsdepartementet har i henvendelsen hit vist til at det å gi potensielle arbeidsgivere opplysninger om tidligere suspensjon eller tilbakekall av autorisasjon i praksis kan ha negative konsekvenser for vedkommende helsepersonells jobbmuligheter. Til dette bemerkes at forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 primært har til formål å hindre at følsomme opplysninger om det som hører privatlivet til, blir gjort kjent for uvedkommende. I den grad en opplysning er underlagt taushetsplikt etter § 13 første ledd nr. 1, vil dette som utgangspunkt også være til hinder for at forvaltningen utleverer opplysningen til potensielle arbeidsgivere. Å ivareta den enkeltes muligheter til sysselsetting kan neppe i seg selv anses som et sentralt hensyn ved tolkningen av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. I denne forbindelse nevner vi at både arbeidsmiljøloven § 13-4 og likestillingsloven § 4 tredje ledd nedsetter forbud mot innhenting av visse opplysninger om arbeidstakeren i forbindelse med ansettelse.
4.4.10 Domstolsbehandling av tilsynssaken

Skulle saken mot helsepersonellet bli behandlet i en rettssak, vil normalt dommen bli offentlig. Fra dette tidspunktet følger det av forvaltningsloven § 13 a nr 3 at opplysningene i tilsynssaken ikke lenger vil være taushetsbelagt:

 • I en del tilfeller vil forholdet som er bakgrunnen for en tilsynssak også bli behandlet i en rettssak. I slike tilfeller vil ofte dommen i rettssaken bli offentlig. På det tidspunkt det foreligger en offentlig dom i saken, vil ikke lenger opplysninger i tilsynssaken som også fremgår av dommen være taushetsbelagte, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3.
4.4.11 Senere tilbakeført autorisasjon

I en senere uttalelse av 19.1.2011 har Lovavdelingen på generelt grunnlag tatt stilling til om opplysningene om tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell, samt opplysninger om årsaken til tilbakekallet, fortsatt er underlagt taushetsplikt, i tilfeller hvor helsepersonellet senere har fått autorisasjonen tilbake. Uttalelsen konkluderer med at det ikke gjelder noen andre regler der helsepersonellet senere har fått autorisasjonen tilbake:

 • Vi antar på denne bakgrunn at opplysninger om suspensjon eller tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell ikke er undergitt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, heller ikke der vedkommende senere har fått autorisasjonen tilbake.
 •  

 • For ordens skyld minner vi om at det at en opplysning ikke er undergitt taushetsplikt, ikke innebærer at den trenger å gis ut utover det som følger av offentleglova eller annet regelverk om opplysningsplikt.

5. Statens helsetilsyns redegjørelse for egen skjermingspraksis

5.1 Helsetilsynets brev 28.3.2014 i sak 2012/1150

Statens helsetilsyn har i sitt brev 28.3.2014 i en sak knyttet til en psykolog generelt redegjort for sin skjermingspraksis:

 • «Generelt om Statens helsetilsyns skjermingspraksis
 •  

 • Det er høy bevissthet i etaten om å hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.
 •  

 • For opplysninger om påklaget helsepersonell må det skilles mellom såkalte «personlige forhold» om helsepersonellet, og opplysninger som angår yrkesutøvelsen. At det er opprette tilsynssak mot et helsepersonell anses ikke som et personlig forhold. Vedtak i tilsynssaker er også offentlige opplysninger. Derimot kan årsakene til vedtakene være personlige forhold, og slike opplysninger skal skjermes fra offentlig journal. Det er her faren for uheldig krysskobling kan komme inn ved at ulike etater som behandler samme sak har ulik skjermingspraksis.
  Problemet er tatt opp på generelt grunnlag med fylkesmennene og som nevnt over har Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Hordaland praktisert lik skjermingspraksis i dette tilfellet.
 •  

 • Statens helsetilsyn har for øvrig tatt opp problemet med skjerming av navn på offentlige journaler i brev av 02.07.2009 til Justisdepartementets lovavdeling. Svarbrev derfra av 24.08.2010 konkluderer med at «vi ser dermed ikke at det er grunnlag for å skjerme helsepersonellets navn i journalen ved vedtak om advarsel.» Spørsmålet om lovligheten av å offentliggjøre navn på helsepersonell som får tilbakekalt autorisasjon eller forskrivningsrett var aldri oppe til diskusjon.»

5.2 Datatilsynets kommentarer til Helsetilsynets skjermingspraksis i sak 2012/1150

I samme sak har Datatilsynet i brev 4.7.2014 gitt sine kommentarer til dette brevet fra Statens helsetilsyn:

 • «Om helsetilsynets praksis
 • Vi har vurdert redegjørelsen fra Statens helsetilsyn, sendt [advokatfirma] den 28. mars 2014, og tillater oss å gi noen merknader til denne.
 •  

 • Offentliggjøring
 • Vi er enige i at det kun er årsakene til et eventuelt varsel eller vedtak som kan være å anse som «personlige forhold» og derved underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2 [skal være § 13 første ledd nr 1]. Det vises her også til Justis- og beredskapsdepartementets prinsipputtalelse av 24. august 2009 [skal være 24. august 2010], som slår fast at opplysninger om tjenesterelaterte reaksjoner ikke er regnet som personlig forhold for det aktuelle helsepersonellet.
 •  

 • Dersom årsakene til et varsel eller vedtak klart fremkommer ved en henvisning til en konkret hjemmel, bør opplysningene om hjemmelen etter vår vurderingen underlegges tilsvarende taushetsplikt og unntas offentlighet.
 •  

 • Publisering
 • Selv om dokumentene er offentlige, vil vi minne om at offentlegforskrifta § 7 oppstiller forbud mot at visse opplysninger fra dokumentene publiseres på Internett. Forbudet får tilsvarende anvendelse for offentlig elektronisk postjournal, jf forskriftens § 6 fjerde ledd.
 •  

 • Det følger av § 7 annet ledd bokstav c, at det ikke skal publiseres opplysninger som er sensitive i henhold til personopplysningslovens § 2 nr 8. Publiseringsforbudet omfatter derved opplysninger om helseforhold og opplysninger om at noen har vært mistenkt, siktet eller dømt for en straffbar handling. Dersom slike opplysninger klart fremkommer ved en henvisning til en konkret hjemmel for et varsel eller vedtak, bør hjemmelen etter vår vurdering underlegges tilsvarende publiseringsforbud.»

Det skal her bemerkes at Datatilsynet i sin begrunnelse synes å ha oversett at Offentlighetsforskriften § 6 ikke er satt i kraft ennå.

6. Helsefagelever med rusproblemer

6.1 Rett til å varsle Statens helsetilsyn

Lovavdelingen har i sin uttalelse av 16.7.2002 tatt stilling til om videregående skoler, som utdanner elever som kan få autorisasjon som helsepersonell etter avsluttet opplæring, har rett til å varsle Statens helsetilsyn om elevers rusproblemer.

 

Av de totalt 29 autoriserte helsepersonellgrupper etter helsepersonelloven § 48, har følgende 6 helsepersonellgrupper sin utdannelse på videregående skoles nivå. Bokstavhenvisningen viser til aktuell bestemmelse i helsepersonelloven § 48 første ledd:

 • a) ambulansearbeider
 • b) apotektekniker
 • f) helsefagarbeider
 • g) fotterapeut
 • i) helsesekretær
 • j) hjelpepleier (ikke tildelt nye autorisasjoner siden 1.6.2011)
 • o) omsorgsarbeider (ikke tildelt nye autorisasjoner siden 1.6.2011)
 • w) tannhelsesekretær

(For en oversikt over samtlige helsepersonells utdanningsbakgrunn vises til forfatterens ressurssider på nettsiden http://jusboka.no/helse-norge/autorisert-helsepersonell/).

6.2 Rett til å varsle praksissteder (helseinstitusjoner)

I samme uttalelse av 16.7.2002 har Lovavdelingen tatt stilling til om videregående skoler har rett til å varsle praksissteder (helseinstitusjoner) om elever med rusproblemer, uten samtykke fra eleven. For elever som tar helse- og sosialfag i videregående skole, og som i den forbindelse utplasseres i helse- omsorgsinstitusjoner, oppstår spørsmålet om skolen kan informere institusjonen hvis de har kunnskap om at eleven har eller har hatt rusproblemer.

 

Lovavdelingen konstaterte at forvaltningslovens bestemmelser kom til anvendelse for de videregående skolene, der annet ikke er bestemt, jf opplæringsloven § 15-1. Opplysninger om en elevs rusproblemer vil normalt være opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1 som «noens personlige forhold».

 

Legg igjen en kommentar